Конкурси
Обявление - Конкурс за длъжността „Младши експерт “Регионално развитие”
16.08.2016

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-93/16.08.2016г. на областен управител на Област Перник, Областна администрация– Перник обявява конкурс за длъжността:

„Младши експерт “Регионално развитие”

в Дирекция  „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
 • висше образование, образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …”, област на висшето образование ”Социални, стопански и правни науки”
 • минимален професионален опит - не се изисква
 • минимален ранг - Vти младши
 • допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидата: компютърна грамотност - MS Office - WORD, EXCEL, INTERNET.
 1. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:

 • Първи етап - тест;
 • Втори етап - интервю.
 1. Документи за участие в конкурсната процедура:
 • Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи: Заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства /по образец/;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или ранг като държавен служител /при наличие/.
 1. Срок за подаване на документите за участие – 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.
 2. Място за подаване на документите за участие:

Областна администрация - Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1Б, в Центъра за административно обслужване /на партерния етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.  

 1. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в сградата на ОА-Перник, както и на интернет страницата на ОА – Перник: www.pk.government.bg.

- Лице за контакт: Светлана Петкова – главен експерт „Човешки ресурси”, тел: 076 64 99 53; 0889 676 762.

 1. Размер на основната заплата за длъжността – 550,00 лв.
 2. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1
 3. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика.

Да подпомага и съдейства за изпълнение на политиката на ОА-Перник, съгласно дейностите и функциите в областта на образованието, етническите и интеграционните въпроси, земеделието и горите, за развитието на икономиката в Област Перник.

Отговаря за дейността на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси и Областния съвет по земеделие и гори. Поддържа, води и съхранява документацията от работата на Съвета. От името на Областния управител и в рамките на неговите правомощия изготвя писма, заповеди, протоколи и всички др. необходими документи в съответните области на дейност на служителя. Участва в срещи, съвещания и други експертни съвети и комисии, отнасящи се до областите на дейност на служителя. Събира, обобщава и анализира информация, свързана с областите на дейност на служителя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ    /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

 

 

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия