Конкурси
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт – Регионално развитие” в дирекция „АКРРДС” в Областна администрация – Перник
02.09.2016

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-95/19.08.2016 г. на областния управител на област Перник, реши:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

Милен Николаев Миланов

Наталия Здравкова Стоилова Димитрова;

Йоана Тодорова Димитрова

Ваня Иванова Банкова-Борисова

Милен Енчев Василев

Ани Стоянова Кавръкова

Миглена Росенова Иванова

Виктория Емилова Димитрова

Цветелина Иванова Радославова

Натали Стефанова Иванова

Радостина Тодорова Михайлова

Евгения Рудева Грудева-Борисова

Марчела Пламенова Василева

Симона Иванова Симеонова-Янкова

Надежда Георгиева Димитрова

Георги Димитров Георгиев

Венцислава Георгиева Тодорова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 12.09.2016 г. от 10.00 часа в сградата на ОА-бластна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Ерма”. Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидата на 12.09.2016 г. в 12.30 часа, в сградата на ОА – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Ерма”.

Ако кандидатът е постигнал резултат от теста над минималния, ще се яви на интервю на 12.09.2016 г. от 13.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Ерма”.

ІІ. Не се допускат до конкурс кандидатите:

Име, презиме и фамилия

1 Румяна Руменова Евтимова

Основание за недопускане на кандидата:

Чл.20, ал.2 от НПКДС– представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, а именно за област на висше образование или минимален ранг.

СТЕФКА ПЕТРОВА  /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

30.08.2016г.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия