Съобщения
Министерство на отбраната обявява конкурс за длъжност за офицер във Военно-географската служба
22.06.2017

Със заповед № ОХ-543/05.06.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжност за офицер във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, както следва:

 

Наименование на длъжността

В.ф.

Бр.

Военно звания

Изисквания за минимално образование и квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

1

Проверител във 2-ра секция

„Картография”

на сектор

„Картография”

 

24430

Троян

 

1

Капитан, старши лейтенант, лейтенант

ОКС бакалавър

по специалност

Геодезия или

Маркшайдерство

и геодезия

 

 

Секретно

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- да има висше образование по специалността, за която кандидатства;

- да е годен за военна служба;

- да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу него да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да няма друго гражданство;

- да не е освобождаван от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

- да покрива нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

- да е психологично пригодни.

 

Кандидатите за длъжностите до 21.07.2017 г. да подадат заявление до началника на Военно-географска служба - София, чрез Военно окръжие - Перник на адрес гр. Перник, ул. Радомир № 1, вх.А, ет.3, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.

 

За контакти и повече информация телефони 076/602 866, 0882 552 003.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия