Конкурси
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт – Регионално развитие” /социални, стопански и правни науки/
20.09.2017

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ – РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”, ДИРЕКЦИЯ „АКРРДС” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК, С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНА ДЛЪЖНОСТНА  ХАРАКТЕРИСТИКА, А ИМЕННО: ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ „СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ” И ПОЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-135/31.08.2017 г. на областния управител на област Перник, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1.    Веселин Николаев Петров;

2.    Кирил Николаев Стаматиев;

3.    Симона Методиева Томова;

4.    Радослава Александрова Серафимова;

5.    Ирина Божидарова Кумбарова;

6.    Елизабет Темелкова Червенкова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 29.09.2017 г. от 09.30 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, зала „Ерма”.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 29.09.2014 г. в 12.00 часа, в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, зала „Ерма”.

Кандидат, постигнал резултат над минималния, се допуска до интервю на 29.09.2017 г. от 13.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, зала „Ерма”.

ІІ. Не се допускат до конкурс кандидатите:

Име, презиме

Основание за недопускане

Милен Николаев Миланов

Чл.20, ал.2 ОТ НПКДС – не са приложени документи, доказващи професионален опит и/или минимален ранг

Иванна Вескова Апостолова-Венева

Чл.20, ал.2 ОТ НПКДС – не са приложени документи, доказващи професионален опит и/или минимален ранг

ЦВЕТАНА ПИРАЛКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия