Конкурси
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт – Регионално развитие” /технически науки/
20.09.2017

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ – РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”, ДИРЕКЦИЯ „АКРРДС” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК,  С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНА ДЛЪЖНОСТНА  ХАРАКТЕРИСТИКА, А ИМЕННО: ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ „ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ” И ПОЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-135/31.08.2017 г. на областния управител на област Перник, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1.    Роберт Асенов Станимиров

2.    Нина Нарцис Христова;

3.    Спаска Янкова Войнова;

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 29.09.2017 г. от 09.30 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, зала „Ерма”.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 29.09.2014 г. в 12.00 часа, в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, зала „Ерма”.

Кандидат, постигнал резултат над минималния, се допуска до интервю на 29.09.2017 г. от 13.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, зала „Ерма”.

ІІ. Не се допускат до конкурс кандидатите:

-

ЦВЕТАНА ПИРАЛКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия