Съобщения
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в местност ГАБЕР, с. Дивотино, общ. Перник, обл. Перник
27.09.2017

На основание Договор №ДГ-ОА-28/01.09.2017г. между Областна администрация – гр. Перник и "Геомера" ЕООД започва изработването на „Помощен план и план на новообразуваните имоти на териториите по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ"
за местност ГАБЕР, представляваща част от поземлен имот 000002 по Картата на възстановена собственост за землището на с. Дивотино, общ. Перник, обл. Перник.

         Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да означат границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци и да предоставят копия от документи за собственост или ползване, данни за собствениците или ползвателите.

         Анкетирането на собствениците и ползвателите ще се проведе в сградата на Кметство - с. Дивотино, съгласно приложения график.

 

Имот №

Местност

Дата

Час

от

до

от

до

1

Част от

имот 000002

ГАБЕР

16.10.2017г.

20.10.2017г.

09:00

12:00

 

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия