Конкурси
Обявление - Конкурс за длъжността" Младши експерт "Регионално развитие" /социални, стопански и правни науки/
20.10.2017

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК
ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА  ДЛЪЖНОСТ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", с месторабота в гр. Перник,  Областна администрация - Перник, щатни бройки: 1 при следните условия:

 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
 • степен на завършено образование – висше, образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по … ”
 • ранг за заемане на длъжността: V младши.
 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • Област на висше образоване – Социални, стопански и правни науки;
 • Добра компютърна грамотност – MS Office

 

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест
 • Интервю

 

 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс
 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС
 • Копие от диплома
 • Копие от документ/и, удостоверяващ/и трудов или служебен стаж - при наличие.

 

Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 31.10.2017, в Центъра за административно обслужване /на партерния етаж/ в сградата Областна администрация-Перник, адрес: гр.Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1Б

 

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на ОА-Перник, както и на интернет страницата на ОА – Перник: http://www.pk.government.bg

 

 1. Описание на длъжността: Подпомага и съдейства за изпълнение на политиката но ОА-Перник, съгласно дейностите и функциите в областта на регионалното развитие,  социалните дейности и икономиката в област Перник;

 

 1. Размер на основната заплата за длъжността – 550,00 лв.

Лице за контакт: Светлана Петкова – главен експерт „Човешки ресурси”, тел: 076 64 99 53; 0889 676 762.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия