Конкурси
Обявление - Конкурс за длъжността" Главен експерт "Административен контрол"
24.04.2018

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА  ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ"

в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Перник,

щатни бройки: 1 при следните условия:

 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
 • образование: Магистър;
 • професионален опит – 2 години;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: ІV младши.

 

 1. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

 

ИМЕ НА ИЗИСКВАНЕ:

Придобита юридическа правоспособност

НОРМАТИВЕН АКТ:

Закон за съдебната власт

 

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • Познания и опит в упражняването на административен контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;
 • Добра компютърна грамотност- MS Office.

 

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест
 • Интервю

 

 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДС;
 • Копие от диплома;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж.
 • Копие от други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит професионалният опит.
 • Копие на Удостоверение за придобита юридическа правоспособност

 

Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 08.05.2018, в Центъра за административно обслужване /на партерния етаж/ в сградата Областна администрация-Перник, адрес: гр.Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1Б

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на ОА-Перник, както и на интернет страницата на ОА – Перник: http://www.pk.government.bg

 1. Размер на основната заплата за длъжността – 816,00 лв.

 

Описание на длъжността: Дейностите, заложени в нормативната уредба и имащи отношение към административния контрол върху актовете и действията на местните органи на управление и териториалните звена на централната изпълнителна власт; организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република България на територията на областта, национални и местни референдуми; административно- териториалните промени.

 

Лице за контакт: Светлана Петкова – главен експерт „Човешки ресурси”, тел: 076 64 99 53; 0889 676 762.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия