Новини
Заседава Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
05.12.2018

Заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, се проведе под председателството на заместник областния управител инж. Васил Павлов.
На него присъстваха заместник-кметове на общини, представители на териториални структури и неправителствени ромски организации.
С подробни доклади представителите на общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, запознаха членове на съвета с извършените от тях дейности през 2018 г. по общинските планове за действие и подкрепа на интеграционните политики. Описани бяха конкретните мерки и целите, предвидени по основните приоритетни оси – образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и култура и медии. Акцентира се върху добрия резултат от съвместните усилия на всички институции и здравните медиатори в областта, благодарение на които е осигурен баланс при комуникацията с ромското население.
В нито една от общините няма отпаднали деца и ученици от ромски произход. 
Като цели за предстоящата 2019 г. бяха изложени - включването на представители от ромският етнос към обществени съвети и училищни настоятелства, както и разкриване на нови жилищни кооперации, които ще се използват от роми и граждани в уязвимо социално-икономическо положение.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия