Новини
Областният експертен съвет по устройство на територията на област Перник одобри планове към Проекта за воден цикъл
15.03.2019
Областният управител Ирена Соколова свика ОЕСУТ предвид постъпило заявление в Областна - администрация Перник за одобряване на Подробен устройствен план и Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и тласкател за отпадъчни води от гр. Радомир до Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОТ) „Батановци”. Заседанието бе водено на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията.
На експертния съвет присъстваха съгласуващите проекта за ПУП-ПП, сред които главни експерти, началници и специалисти от Министерство на земелието, храните и горите, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ДП "Национална компания железопътна инфраструктура", главните архитекти на общините Перник и Радомир, РИОСВ - Перник, Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" Благоевград, "Геозащита" ЕООД, ОД "Земеделие" – Перник, Областно пътно управление, ЧЕЗ "Разпределение България" АД, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
След подробно заявените становища, мнения и направени анализи от страна на всички териториални и констатиращи органи, бе одобрен ПУП – ПП.
Процедурата указва, че срокът за възникнали възражения на всяка една от страните е до 22 март 2019 г., след което ако няма постъпили такива проектът ще бъде одобрен със заповед на областния управител.
На този етап по преписката са представени и събрани положителни становища, решения и писма от Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Общинските съвети на Перник и Радомир, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Перник, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” и „Напоителни системи” ЕАД гр. София.
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия