Областен съвет за развитие

З А П О В Е Д

№ РР-33

гр. Перник, 20.01.2016 г.

На основание чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Закона за регионалното развитие и чл. 62, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, съгласно Решение на Министерски съвет с №408/12.07.2013 г.,

О П Р Е Д Е Л Я М:

Следния състав на Областния съвет за развитие:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-р Александър Александров – Областен управител на област Перник

И ЧЛЕНОВЕ:

 1. Валентин Димитров – Зам. областен управител на област Перник;
 2. Д-р Вяра Церовска – Кмет на Община Перник;
 3. Пламен Алексиев - Кмет на Община Радомир;
 4. Васил Узунов - Кмет на Община Брезник;
 5. Станислав Николов - Кмет на Община Трън;
 6. Димитър Сотиров - Кмет на Община Земен;
 7. Васил Станимиров – Кмет на Община Ковачевци;
 8. Инж. Иво Савов - Председател на Общински Съвет Перник;
 9. Светослав Кирилов - Председател на Общински Съвет Радомир;
 10. Виолета Младенова- Председател на Общински Съвет Брезник;
 11. Д-р Веселина Шишкова - Председател на Общински Съвет Трън;
 12. Венцислав Тодоров –Председател на Общински Съвет Ковачевци;
 13. Антоанета Стефанова - Председател на Общински Съвет Земен;
 14. Бойка Павлова - Председател на Пернишката Търговско-Промишлена Палата;
 15. Наташа Ангелова – Председател на РКС на КНСБ – Перник;
 16. Любомир Жотев – Председател на СРС «Подкрепа» - Перник

Областният съвет за развитие съдейства за провеждане на държавната политика за регионално развитие на територията на областта.

На основание чл. 73, ал. 2 от ППЗРР определям за секретар на Областния съвет за развитие арх. Екатерина Петрова – Гл. експерт „Регионално развитие” в Областна администрация Перник.

Секретарят на Областния съвет за развитие отговаря за цялостната дейност по организацията и провеждането на заседанията, изпращането и съхранението на материалите, свързани с работата на Съвета.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички членове на Областния съвет за развитие на област Перник.

Настоящата заповед отменя Заповед №РР-3/09.02.2015 г.

 

Д-р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

Областен управител

Подрубрика: Доклад за работата на Областния съвет за развитие през 2010 г.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия