Областен съвет за енергийна ефективност

Нормативно основание: На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 11 от Закона за енергийна ефективност и писмо изх. № 92-00-1876 от 23.07.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност.

Настоящата заповед отменя Заповед № РД – 1118/13.12.2005 г.

Предмет на дейност:

Областният съвет по енергийна ефективност е обществен експертно – консултативен орган, който подпомага Областния управител при определяне, организиране и координиране провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност на територията на област Перник.

Председател: Галина Никодимова – Заместник областен управител

Секретар:  – главен експерт в Дирекция „АКРРДС” – ОА   Перник   

Състав:

1. Елена Иванова – главен юрисконсулт в ОА – Перник

2. Валентин Василев – главен експерт в отдел „Планове и програми” в АЕЕ

3. инж. Михаил Михайлов – Директор „ДИИиЕ”   в община Перник

4. инж. Екатерин Серафимов – Зам. кмет на община Радомир

5. инж. Георги Митов – Директор на Дирекция „СЕИиЕ”  в община Брезник

6. Димитър Боянов – Зам. кмет на община Земен

7. Васил Станимиров – Кмет на община Ковачевци

8. Гинка Тодорова – главен експерт „Общинска собственост” в община Трън

9. инж. Росица Симеонова – старши експерт по ОПО в РИО – Перник

10. Валентина Стоянова – Директор на Териториално статистическо бюро – Перник

11. Емилия Кирилова – главен секретар и Директор на Дирекция „АСПО” в РЦЗ – Перник

12. Жана Григорова – главен експерт в РИОСВ – Перник

13. инж. Златко Златков – Ръководител направление  „ФИ, пласментна и търговска дейност”  към „Топлофикация Перник” ЕАД

14. инж. Иван Иванов – Ръководител отдел „Производствено-технически” към „Мини открит въгледобив” ЕАД

15. инж. Йордан Йорданов – Ръководител обособено регионално звено „Перник”, Направление „София област”, Дирекция „Експлоатация и поддържане” – „ЧЕЗ Разпределение България” АД

16. Константин Стаменов – Директор „Стратегическо планиране и инвестиции” - „Стомана Индъстри” АД

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия