Областен съвет по земеделие и гори

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

Раздел І

Общи положения

Чл. 1 Правилникът урежда организацията и дейността на Областния съвет по земеделие и гори /ОСГЗ/ на Област Перник.

Чл. 2 Областния съвет по земеделие и гори е консултативен орган към областния управител в изпълнение на възложените му функции и задачи.

Раздел ІІ

Състав и структура

Чл. 3 Областниятсъвет се създава със заповед на областния управител и се състои от председател, секретар и членове

Чл. 4 (1)Областният съвет по земеделие и гори се състои от:

-         Представители на областна администрация;

-         Представители на структурите на МЗХ на територията на Област Перник;

-         Представители на държавни институции, имащи отношение към сектор “земеделие и гори” в областта;

-         Представители на земеделски производители, браншови сдружения и   неправителствени организации и асоциации.

(2) При необходимост след направеното предложение от председателя на ОСЗГ на отделни заседания могат да се канят представители и на други организации и институции, при разглеждане на проблеми, свързани с тяхната дейност и интереси.

Раздел ІІI

Основни функции

Чл. 5 ОСГЗ е орган за подобряване координацията между структурите на Министерство на земеделието и храните на територията на областта и ефективното им взаимодействие с други държавни институции и областния управител, при провеждане на държавната политика в сферата на земеделието и горите и развитието на селските райони, съгласно приоритетите на Правителството на Република България.

Чл. 6 Областния съвет по земеделие и гори:

  1. Координира информацията и следи текущите проблеми и процеси в сектор “земеделие и гори” на областно ниво;
  2. Оказва съдействие в дейността на държавни институции и земеделски производители по отношение на прилаганата държавна политика сектор “земеделие и гори”
  3. Прави препоръки и излиза с предложения за по-пълноценна реализация и изпълнение на общоселскостопанската политика на ЕС;
  4. Обсъжда плановете и инициативите на общините, сдруженията и неправителствените организации по отношение развитието на сектор “земеделие и гори” в областта;
  5. Преценява направените предложения за сключване на споразумения за асоцииране с други съседни области за осъществяване на съвместни проекти;
  6. При необходимост могат да се създават работни групи за изпълнение на конкретно възложени задачи.

Раздел ІV

Организация на работа

Чл. 7(1) Председател на ОСЗГ е ресорния заместник областен управител.

(2) При отсъствие на председателя ффункциите му се поемат от друго упълномощено лице.

(3) Председателят свиква и ръководи заседанията на съвето по определен дневен ред.

Чл. 8 (1) Секретар на ОСЗГ е експерт от Областна администрация – Перник.

(2) Секретарят осигурява организацията на дейността, техническото и административното обслужване на ОСЗГ и членовете на съвета, както и оперативната координация и взаимодействие между представителите на институциите и организациите в съвета.

(3) Секретарят на ОСЗГ уведомява участниците за мястото, датата и часа и дневният ред на провеждане на заседанието и им осигурява необходимите материали по предлаганите за разглеждане въпроси най-малко пет дни преди заседанието.

Чл. 9 (1) Членовете на ОСЗГ участват лично в заседанията.

(2) По изключение на заседанията на ОСЗГ могат да присъстват представители на членовете.

(3) Когато член на ОСЗГ е представен от свой заместник, при наличие на пълномощно има право на глас.

Чл. 10 (1)Заседанията наОСЗГ се провеждатнай-малко четири пъти в годината и се свикват при:

-         приет план-график;

-         по инициатива на председателя;

-         по искане на член от съвета и след обсъждане с председателя.

(2) Поканите и материалите по дневния ред се изпращат на членовете на съвета, не по-късно от седем дни преди заседанието.

(3) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от членовете на ОСЗГ непосредствено преди неговото гласуване.

Чл. 11 ОСЗГ приема своите решения на заседания, които са открити.

Чл. 12 (1) Заседанията на ОСЗГ се считат за редовни, когато участват повече от половината от членовете на съвета.

(2) Решенията на ОСЗГ се приемат с явно гласуване и с мнозинство на повече от половината членове, присъствали на заседанието.

(3) За всяко заседание съ съставя протокол, който се подписва от председателя на ОСЗГ и секретаря. Към протокола се прилагат материалите, които са се разглеждали, както и списък на всички присъствали на заседанието.

(4) Копие от подписания протокол за всяко заседание се изпраща до всички членове на съвета.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ Настоящият правилник може да бъде изменен и допълнен по предложение на член на ОСЗГ, с решение на ОСЗГ.

§ Настоящият правилник е приет с Протокол № 1 / 29.08.2011г. на ОСЗГ на Област Перник

§ Правилникът влиза в сила от деня на приемането му.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия