Комисия по заетост към областния съвет за развитие

Нормативно основание: ЗАПОВЕД № РД-101 от 05.12.2013 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.9 от Закона за насърчаване на заетостта, с цел актуализация състава на Комисията по заетост при Областния съвет за развитие

Предмет на дейност: Изпълнение на функциите и задачите, определени в Закона за насърчаване на заетостта и неговия правилник

Председател: Галина Никодимова – Зам. областен управител на област Перник

Секретар:

Росен Симеонов – И.Д. Директор Дирекция „Бюро по труда”, Перник

Технически секретар:

Боряна Велинова – Главен· експерт "Регионално развитие" в дирекция АКРРДС,

Областна администрация - Перник

Членове:

1.

Владимир Босев

- Зам.-кмет на Община Перник

2.

Михаил Евтимов

- Зам.-кмет на Община Брезник

3.

Димитър Боянов

- Зам.-кмет на Община Земен

4.

Иво Симеонов

- Зам.-кмет на Община Ковачевци

5.

Любка Димитрова

- Зам.-кмет на Община Радомир

6.

Цветислава Цветкова

- Зам.-кмет на Община Трън

7.

Димитър Димов

Началник сектор „Информационно обслужване” в териториално статистическо бюро, Перник

8.

Антон Михайлов

Дирекция „Инспекция по труда” – София област,

Началник отдел Перник

9.

инж. Ваня Коконова

Началник „Регионален инспекторат по образованието”, Перник

10.

Йорданка

Александрова

Директор на Областна дирекция ДФ „ Земеделие”,

Перник

11.

Красимира Василева

Главен експерт Регионална дирекция „Социално подпомагане”

12.

Любомир Жотев

Председател на СРС „Подкрепа”, Перник

13.

Наташа Ангелова

Председател на Регионален съвет на КНСБ, Перник

14.

инж. Людмил Александров

Българска стопанска камара

15.

Симеон Илиев

Изпълнителен директор на Регионален бизнес център, Перник

16.

Бойка Павлова

Председател на Пернишка търговско-промишлена палата

17.

инж. Таня Каменова

Председател на Камарата на строителите в Р. България, Областно представителство, Перник

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия