Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана

С Постановление на Министерския съвет № 111 от 26.04.2011 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление №121 на Министерски съвет от 2000 г., обнародвано в ДВ, бр. 35 от 03.05.2011 г. се създава нов член 7а в Устройствения правилник на областните администрации. 

Съгласно чл. 7а, Областният управител със заповед създава комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта. 
            Председател на комисията е
заместник областен управител, а членове – служители от областна администрация.   

Състав на комисията:
Председател:
Валентин Димитров – Заместник областен управител на област Перник
Секретар: Биляна Лазова - Старши експерт “Административен контрол” в дирекция АКРРДС

Членове:

Стефка Петрова - Директор на дирекция АКРРДС

Елена Иванова – Главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС

Ива Станилова - Старши юрисконсулт в Дирекция АПОФУС

арх. Александра Бабунска - Главен експерт „Регионално развитие”

Боряна Сандова – Главен експерт „Държавна собственост”

Комисията осъществява своята дейност в съответствие с  разпоредбите на глава Осма от Административнопроцесуалния кодекс като:
1.
приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;
2.
преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
3. предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал;
4. информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия;
5. следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала.

Документи: 
Заповед№23/06.02.2015 г. на Областния управител на Област Перник

Правилник за работа на комисията, утвърден със Заповед №РД-46/18.07.2011 г. на Областния управител

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия