Главен секретар
Автобиографична справка

Главен секретар

Правомощия:

Административното ръководство на Областната администрация се осъществява от Главен секретар

Главният секретар се назначава от областния управител и има следните правомощия:

1. Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;
2. Отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
3. Създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;
4. Контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;
5. Утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;
6. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
7. Организира обучения във връзка с подобряване на административното обслужване;
8. Изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.

Данни за контакт

Контакт:

gmailicon  piralkova@pk.government.bg

TelephoneIcon +359 76 64 99 12

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия