Съобщения

Mинистерството на отбраната провежда кампания по набиране на кандидати за военна служба в Сухопътните войски
22.06.2017
Mинистерството на отбраната провежда кампания по набиране на кандидати за военна служба за лица, които са изпълнявали военна служба за длъжности в Сухопътните войски.Обявените длъжности за военна служба в Сухопътните войски са 3 (три) броя за офицери.Подробна информация може да намерите на интернет сайта на Централното военно окръжие www.comd.bg, сградата на Военно окръжие - Перник намираща се на адрес: гр. Перник, ул. Радомир, № 1, ет.3, тел. 076/602 866, 0882 552 003, както и в офисите за водене на военен отчет в общините от област Перник.Срок за подаване на документи – 01.08.2017 г.

Министерство на отбраната обявява конкурс за длъжност за офицер във Военно-географската служба
22.06.2017
Със заповед № ОХ-543/05.06.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжност за офицер във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, както следва:   № Наименование на длъжността В.ф. Бр. Военно звания Изисквания за минимално образование и квалификация Ниво на достъп до класифицирана информация 1 Проверител във 2-ра секция „Картография” на сектор „Картография”   24430 Троян   1 Капитан, старши лейтенант, лейтенант ОКС бакалавър по специалност Геодезия или Маркшайдерство и геодезия     Секретно   Изисквания за заемане на длъжността: - да има висше образование по специалността, за която кандидатства; - да е годен за военна служба; - да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; - срещу него...

Стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ с бенефициент Агенцията за социално подпомагане
10.04.2017
В началото на месец февруари 2017 г. Агенция за социално подпомагане (АСП) стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ по Оперативно програма „Развитие на човешките ресурси „2014-2020 г. финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9ОP001-3.006.За  постигане на целите на проекта АСП ще си сътрудничи с всички 265 общини. В рамките на дейностите вече са наети 56 областни координатора в подкрепа на политиката по деинституционализация за деца и възрастни. Предстои обособяване на 28 областни мобилни екипи за индивидуална работа на място с...

Mинистерството на отбраната провежда кампания по набиране на кандидати за военна служба в Българската армия
03.02.2017
Mинистерството на отбраната провежда кампания по набиране на кандидати за военна служба в Българската армия. Обявените длъжности за военна служба във военните формирования от Сухопътни войски са 486 броя. Подробна информация може да намерите на интернет сайта на Централното военно окръжие www.comd.bg, сградата на Военно окръжие - Перник намираща се на адрес: гр. Перник, ул. Радомир, № 1, ет.3, тел. 076/602 866, 0882 552 003, както и в офисите за водене на военен отчет в общините от област Перник. Срок за подаване на документи – 06.03.2017 г.

Областна администрация Перник обявява процедура за търсене на изпълнител на работа по реализиция на проект по програма за ТГС България - Сърбия 2014-2020
25.01.2017
Областна администрация Перник обявява процедура за търсене на изпълнител на работа по реконструкция на стара къща в село Кошарево, община Перник. Обновяването е част от проектните дейности, които се реализират с финансовата помощ на Interreg - ИПП Програма за ТГС България - Сърбия 2014- 2020 г. Тръжната документация е публикувана на сайта на администрацията www.pk.government.bg и на страницата на програмата - ИПП ТГС България - Сърбия 2014- 2020 - www.ipacbc-bgrs. На тези адреси могат да бъдат задавани въпроси и да бъде заявявана необходимост от допълнителна информация. Крайният срок за подаване на оферти е 12.00 часа на 29 март 2017г.

Областна администрация Перник въвежда комплексна административна услуга, съвместно с НАП Перник
25.01.2017
Областна администрация Перник информира, че считано от 01.01.2017г., съвместно с НАП, въвежда комплексна административна услуга. Административната услуга освобождава участниците в различни процедури от задължението да представят удостоверение за наличие или липса на задължения. Информацията ще бъде служебно набавяна и използвана при възлагане на обществени поръчки, подписване на договори, провеждане на търг, издаване на индивидуален административен акт и др.  

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия