Конкурси

Съобщение - НА ВНИМАНИЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ – РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
20.09.2017
Основните нормативни актове, необходими за подготовка за конкурса са: Закон за администрацията; Устройствен правилник на областните администрации; Закон за държавният служител; Закон за регионалното развитие;   Специалните нормативни актове, необходими за подготовка за конкурса са: Закон за здравето; Закон за здравословни и безопасни условия на труд; Закон за Националния архивен фонд; Закон за водите; Закон за защита при бедствия.  

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт – Регионално развитие” /технически науки/
20.09.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт – Регионално развитие” /социални, стопански и правни науки/
20.09.2017

Обявление - Конкурс за длъжността" Старши експерт "Регионално развитие" /технически науки/
01.09.2017
На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане наконкурсите за държавни служители, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", сместоработа в гр. Областна администрация - Перник, щатни бройки: 1 при следнитеусловия:1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурснатадлъжност:- образование: Бакалавър;- професионален опит – 1 години;- минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностнахарактеристика:- Област на висше образоване – Технически науки;- Познания в областта на строителството и превенция на риска от бедствия иаварии;- Добра...

Обявление - Конкурс за длъжността" Старши експерт "Регионално развитие" /социални, стопански и правни науки/
01.09.2017
На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане наконкурсите за държавни служители, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", сместоработа в гр. Областна администрация - Перник, щатни бройки: 1 при следнитеусловия:1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурснатадлъжност:- образование: Бакалавър;- професионален опит – 1 години;- минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностнахарактеристика:- Област на висше образоване – Социални, стопански и правни науки;- Познания в областта на социалните дейности и здравеопазването;- Добра компютърна...

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт – Регионално развитие” в дирекция „АКРРДС” в Областна администрация – Перник
02.09.2016
Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-95/19.08.2016 г. на областния управител на област Перник, реши: І. Допускат се до конкурс следните кандидати: Милен Николаев Миланов Наталия Здравкова Стоилова Димитрова; Йоана Тодорова Димитрова Ваня Иванова Банкова-Борисова Милен Енчев Василев Ани Стоянова Кавръкова Миглена Росенова Иванова Виктория Емилова Димитрова Цветелина Иванова Радославова Натали Стефанова Иванова Радостина Тодорова Михайлова Евгения Рудева Грудева-Борисова Марчела Пламенова Василева Симона Иванова Симеонова-Янкова Надежда Георгиева Димитрова Георги Димитров Георгиев Венцислава Георгиева Тодорова Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 12.09.2016 г. от 10.00 часа в сградата на ОА-бластна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Ерма”. Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидата на 12.09.2016 г. в...

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия