Конкурси

Обявление - Конкурс за длъжността" Главен експерт "Регионално развитие"
12.03.2018
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИКНа основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от Наредбата запровеждане на конкурсите за държавни служители,ОБЯВЯВА КОНКУРСЗА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавнасобственост" в Областна администрация - Перник,щатни бройки: 1 при следните условия:1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане наконкурсната длъжност:- образование: Магистър;- професионален опит – 2 години;- минимален ранг за заемане на длъжността: ІV младши.2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:Име на изискване:Област на висше образование - Технически науки. Направления: Машинноинженерство, Архитектура строителство и геодезия, Общо инженерство.Нормативен акт:Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и...

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт – Регионално развитие” /социални, стопански и правни науки/
07.11.2017
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”, ДИРЕКЦИЯ „АКРРДС” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК,     Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-158/23.10.2017 г. на областния управител на област Перник, реши: І. Допуска до конкурс следните кандидати: 1.    Владислав Валериев Василев; 2.    Оливера Юлиянова Енчева; 3.    Виолета Страхилова Петрова – Младенова; 4.    Лилия Ангелова Георгиева; 5.    Елизабет Темелкова Червенкова; 6.    Надя Валериева Тасева; 7.    Илияна Искренова Рангелова; 8.    Кирил Николаев Стаматиев; 9.    Дияна Маринова Борисова; 10.  Ваня Иванова Банкова-Борисова; 11.  Райна Николова Александрова; 12.  Гошо Крумов Кирилов; 13.  Събка Михайлова Николова Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 15.11.2017 г. от 09.30 часа в сградата на Областна администрация –...

Обявление - Конкурс за длъжността" Младши експерт "Регионално развитие" /социални, стопански и правни науки/
20.10.2017

Съобщение - НА ВНИМАНИЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ – РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
20.09.2017
Основните нормативни актове, необходими за подготовка за конкурса са: Закон за администрацията; Устройствен правилник на областните администрации; Закон за държавният служител; Закон за регионалното развитие;   Специалните нормативни актове, необходими за подготовка за конкурса са: Закон за здравето; Закон за здравословни и безопасни условия на труд; Закон за Националния архивен фонд; Закон за водите; Закон за защита при бедствия.  

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт – Регионално развитие” /технически науки/
20.09.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт – Регионално развитие” /социални, стопански и правни науки/
20.09.2017

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия