Конкурси

Обявление - Конкурс за длъжността" Главен експерт "Регионално развитие"
23.05.2018
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ " в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Перник,   щатни бройки: 1 при следните условия:   Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност: образование:  Магистър; професионален опит – 2 години; минимален ранг за заемане на длъжността: ІV младши.   Специфични изисквания за конкурсната длъжност:   ИМЕ НА ИЗИСКВАНЕ: Придобита специалност: ВиК, Хидротехническо или Хидромелиоративно строителство, Геодезия или друга подходяща специалност в следните направления: Общо инженерство, Машинно инженерство, Архитектура строителство и геодезия от...

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността" Главен експерт "Административен контрол"
15.05.2018
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ „АКРРДС” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК,     Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-52/09.05.2018 г. на областния управител на област Перник, реши: Не допуска до конкурс кандидатът: Филипа Красимирова Велинова - Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.     ЦВЕТАНА ПИРАЛКОВА  /П/ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ  

Обявление - Конкурс за длъжността" Главен експерт "Административен контрол"
24.04.2018
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ" в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Перник, щатни бройки: 1 при следните условия:   Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност: образование: Магистър; професионален опит – 2 години; минимален ранг за заемане на длъжността: ІV младши.   Специфични изисквания за конкурсната длъжност:   ИМЕ НА ИЗИСКВАНЕ: Придобита юридическа правоспособност НОРМАТИВЕН АКТ: Закон за съдебната власт   Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Познания и опит в упражняването на административен контрол по...

Обявление - Конкурс за длъжността" Главен експерт "Регионално развитие"
04.04.2018
  ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Перник, щатни бройки: 1 при следните условия:   Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност: образование: Магистър; професионален опит – 2 години; минимален ранг за заемане на длъжността: ІV младши.   Специфични изисквания за конкурсната длъжност:   ИМЕ НА ИЗИСКВАНЕ: Придобита специалност: ВиК, Хидротехническо или Хидромелиоративно строителство, Геодезия или друга подходяща специалност в следните направления: Общо инженерство, Машинно инженерство, Архитектура строителство и геодезия от областта на...

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността" Главен експерт "Регионално развитие"
02.04.2018
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”, ДИРЕКЦИЯ „АКРРДС” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК,   Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-38/26.03.2018 г. на областния управител на област Перник, реши: Не се допускат до конкурс кандидатите: 1. Десислава Пламенова Симонова-Фъндъкова - Представените документи не удостоверяват изпълнението на специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. 2. Роберт Асенов Станимиров - Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.     ЦВЕТАНА ПИРАЛКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ    

Обявление - Конкурс за длъжността" Главен експерт "Регионално развитие"
12.03.2018
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИКНа основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от Наредбата запровеждане на конкурсите за държавни служители,ОБЯВЯВА КОНКУРСЗА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавнасобственост" в Областна администрация - Перник,щатни бройки: 1 при следните условия:1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане наконкурсната длъжност:- образование: Магистър;- професионален опит – 2 години;- минимален ранг за заемане на длъжността: ІV младши.2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:Име на изискване:Област на висше образование - Технически науки. Направления: Машинноинженерство, Архитектура строителство и геодезия, Общо инженерство.Нормативен акт:Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и...

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия