Заседание на Постоянната областна епизоотична комисия от 30.11.2010г.

Днес, 30.11.2010 година в залата на  Областна администрация на област с административен център Перник се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия при следния дневен ред:

1. Информация за епизоотичната обстановка в страната и областта.

2. Запознаване със Заповед №РД11-839/23.11.2010г. на д-р Йордан Войнов – Генерален Директор на Националната ветеринаромедицинска служба и разяснения на изискванията на Наредба №22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и продукти получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани от РВМС.

3. Други.

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА:

1. Да се създадат постоянно действащи комисии в общините от областта със задачи за изпълнение, съгласно изискванията на чл.2, ал.3 от Наредба №22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС.

отг.: Кметовете на общини

срок: 15.12.2010г.

2. На Националното съвещание на 04.12.2010г, директорът на РВМС - Перник да постави въпроса относно възможността  за откриване на лаборатория в област Перник.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия