Заповед № Т-2 от 30.11.2012 г. за определяне състава на Областната комисия по транспорт

ЗАПОВЕД 

№ Т-2

от 30.11.2012 г.

На основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31 от Закона за администрацията и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, издадена от Министъра на транспорта и съобщенията,

Н А З Н А Ч А В А М:

Областна комисия по транспорт в състав: 

Председател: инж. Иво Петров – Областен управител на Област Перник

Секретар: инж. Борислав Драгомиров – младши експерт дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Перник

Членове: 

1.Денислав Захариев          Старши юрисконсулт  в ОА - Перник

2.инж. Румен Крумов           Началник ОО ”КД-ДАИ”- Перник

3.инж. Даниел Неделков     Представител на ИА “Железопътна администрация”

4.инж. Васил Васев             Представител на Национална транспортна камара

5.Магдалена Милтенова       Представител на сдружение “Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта” /БССИТ/

6.инж. Марин Арсов             Представител на Стопанска камара - Перник

7.инж. Илиян Илиев             Гл.експерт „КК и ОМП” в Областно пътно управление  - Перник

8. д-р Симеон Василев         Зам. кмет на община Перник

9. инж. Димитър Димитров     Зам. кмет на община Радомир

10.Георги Стоянов               Ст. специалист по безопастност на движението от община Брезник

11.Димитър Боянов              Зам.-кмет на община Земен

12.Марин Първанов             Ст. сп. УК и ОМП от  община Трън

13.Иво Симеонов                 Зам.-кмет на община Ковачевци

С настоящата заповед отменям моя Заповед № Т-1/03.05.2012г.

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

инж. ИВО ПЕТРОВ

Областен управител на област с административен център - Перник (..............................).

                                                                                                                         подпис

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия