Доклад за работата на Областния съвет за развитие през 2010 г.
Доклад за работата на Областния съвет за развитие през 2010 г.

Д О К Л А Д

За работата на Областния съвет за развитие през 2010 г.

През настоящата година бяха проведени три заседания на Областния съвет за развитие.

І. На първото редовно заседание, през месец март, беше обсъдена и приета Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Перник (2010 – 2015 г.), разработена от екип на УНИЦЕФ.

Стратегията определя областната рамка и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на областта. В географско отношение тя покрива шестте общини на територията на област Перник и обръща специално внимание на малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на цялата област през следващите шест години (2010 – 2015 г.).

Визия: Областната стратегия за социалните услуги цели да осигури достъпни и качествени социални услуги в област Перник, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.

Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи, както и тези за правата на детето. Основната ценност е човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без оглед на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.

Основните принципи и подходи, които ще бъдат следвани при изпълнението на планираните дейности и мерки са:

      * Социални услуги, които отговарят на реалните нужди на рисковите групи;

      * Осигуряване на най-добрия интерес на потребителя;

      * Индивидуализиране на оценката и на грижата за потребителя;

      Насърчаване на услугите в общността и ограничаване на услугите от резидентен тип;

     * Гарантиране на равен достъп до услуги на всички жители на област Перник и достигане на услугата максимално близо до местоживеенето на потребителите;

     * Достъп до услуги в изолирани населени места чрез мобилност на услугите, иновативност и гъвкавост в планирането и управлението;

     * Интегриран подход към решаването на проблемите на целевите рискови групи;

     * Проактивност в обхващането на рисковите групи;

      Добро управление, ефикасност и ефективност на социалните услуги, мрежи и партньорства;

     * Надграждане над добрите практики и опит в услугите; постоянно повишаване на квалификацията и уменията и учене от собствения опит;

     * Постоянно оптимизиране на качеството на социалните услуги.

Приоритетните целеви групи, към които са насочени социалните услуги и мерки за социално включване в област Перник са:

 • Уязвими семейства с деца в риск;
 • Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище;
 • Деца, отглеждани в специализирани институции;
 • Хора с увреждания;
 • Хора в риск от всички целеви групи, живеещи в изолирани малки населени места, без достъп до социални и др. услуги;
 • Стари хора, със специален фокус към самотно живеещите в селски райони.

Стратегията обхваща:

 • Развитието и усъвършенстването на съществуващите социални услуги през следващите 6 години (2010 – 2015);
 • Разкриването на нови и иновативни социални услуги съобразно изведените приоритетни целеви групи;
 • Инициирането на междусекторни „смесени” иновативни услуги и програми;
 • Успоредното развитие на политики и мерки за социално включване в свързани сектори (образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда и други), чрез които се решават конкретни проблеми на рисковите групи и/или се създават условия за ефективно функциониране на социалните услуги.

Приоритетните направления на Областната стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на основни критични социални проблеми на жителите в областта. Те са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване.

Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск и деинституционализация на грижите за деца

Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството, като се  предотврати появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата и да се постигне максимално намаляване на броя на децата, отглеждани в специализираните институции, чрез:

 • намаляване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство.
 • осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството.
 • осигуряване на подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата.
 • гарантиране равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование.
 • трансформиране и закриване на специализираните институции за деца.
 • развиване на  алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда.

Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение

Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи, чрез:

 • осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда чрез разкриване на услуги и грижа в общността.
 • развиване на алтернативна резидентна грижа от семеен тип за хората с увреждания, настанени в специализирани институции.
 • създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск.

Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот

Обща цел 3. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в областта, чрез:

 • развитие на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна и домашна среда.
 • осигуряване достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната.

Функционалните приоритетни направления, които подпомагатефективното изпълнение основните дейности в Областната стратегия, обхващат:

 • Развитието на човешките ресурси с цел повишаване на качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на областно и общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги;
 • Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество с цел повишаване на ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

ІІ. По предложение на Председателя на Областния съвет за развитие, през месец октомври, беше проведена неприсъствена процедура по приемане на решение от Съвета относно изменения и допълнения на Правилника за устройството и дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Перник.

С мнозинство бе прието следното Решение:

 

Правилника за устройството и дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област с административен център гр. Перник да се изменят и допълнят, както следва:

1. Чл. 3 да се промени както следва:

Председател на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие е Областния управител или  упълномощен от него представител на областна администрация, а нейни членове са  представители на:

-          областната администрация и на общините на територията на областта;

-          териториалните поделения на Агенцията по заетост;

-          министерства и други държавни институции;

-          областните структури  на представителните организации на работодателите и представителните организации на работниците и служителите;

-          отраслови и браншови организации;

-          юридически лица с нестопанска цел в региона, чиято дейност е свързана с проблемите на заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация;

-          регионални дирекции за социално подпомагане;

-          други териториални структури.

2. Чл. 11, ал. 2 да се промени както следва:

Дневният ред  и материалите за заседанията се подготвят от секретаря на Комисията и се изпращат на членовете на Комисията най-късно 5/пет/ дни  преди дата на заседанието. При невъзможност материалите да бъдат предоставени в  петдневния срок, се предоставят и разглеждат  на заседанието.

3. Създава се Нова ал. 3 в чл. 11

Дейността на  председателя на комисията по заетостта се подпомага от секретар. Секретар на комисията е директора на регионална дирекция „Бюро по труда”-Перник.

4. Досегашните ал. 3 и ал. 4 на чл. 11 да станат съответно ал.4 и ал.5

ІІІ. На третото редовно заседание на Областния съвет за развитие, през месец декември, беше направена презентация на основните резултати и препоръки от междинната оценка (МО) на Областната стратегия за развитие (ОСР) – Перник, изготвена от консултантската фирма „ИДЕИН” ООД – София.

Основните компоненти на оценката са:

*      Социално-икономически контекст

*       Оценка на постигнатите резултати и въздействие

*       Анализ на индикаторите

*       Оценка на релевантността на стратегическата част на ОСР

*       Релевантност спрямо икономическата среда

*       Релевантност спрямо планови документи от по-висше йерархично ниво

*       Координация на областната стратегия за развитие

При извършване на оценката екипът е следвал изискванията на: 

*       Методиката за провеждане на междинна оценка на ОСР, разработена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството,

*       Насоките на ЕК, представени в инструмента за оценка на социално-икономическото развитие EVALSED

*       Работен документ на Европейската комисия (ЕК) № 5 „Индикативните насоки върху методите за оценка: оценка по време на програмния период”

Социално-икономическия контекст включва:

*       Икономически профил на областта;

*       Стратегически инвестиции;

*       Население и демографски показатели;

*       Възрастова структура на населението;

*       Доходи;

*       Заетост;

*      Общински бюджети – параметри.

Препоръки:

•          При актуализирането на ОСР задължително да се съберат актуални и релевантни статистически данни, вкл. и чрез целенасочени проучвания, анкети, интервюта и пр. за целите на стратегията.

•          Необходимо е при актуализирането на ОСР, SWOT анализът да бъде структуриран по начин, който или изцяло хармонизира със заключенията на общинските планове и/или предлага решения на областно ниво, които да интегрират усилията на повече от една община за намиране на съответни решения.

•          Да се идентифицират, според изискванията на чл. 6 от ЗРР районите за целенасочена подкрепа.

Оценка на постигнатите резултати и въздействие

Изпълнени проекти на територията на Област Перник

ОП „Околна среда”  

Брой проекти – 4; (общини Перник, Трън, Земен)

Обща стойност - 36 326 200,00 лв.;

Изплатени - 18 531 123,18 лв.;

Усвояемост наБФП - 51,01%;

ОП „Регионално развитие”  

Брой проекти – 3; (общини Перник, Радомир)

Обща стойност - 9 842 727,37 лв.

Изплатени - 4 124 744,18 лв.

Усвояемост наБФП - 41,91%

ОП „Административен капацитет”

Брой проекти – 4; (общини Перник, Земен, граждански организации);

Обща стойност - 1 361 615,04 лв.

Изплатени - 1 006 280,49 лв.

Усвояемост наБФП - 73,90%

ОП „Развитие на човешките ресурси”

Брой проекти – 26; (общини Перник, Земен, Радомир, Брезник, Трън, образователни институции, частен бизнес и НПО)

Обща стойност 2 208 067,29 лв.

Изплатени - 848 208,44 лв.

Усвояемост наБФП - 38,41%

ОП „Конкурентоспособност”

Брой проекти – 8;

Обща стойност - 7 127 490 лв.

Изплатени - 0 лв.

Усвояемост наБФП - 0%

СКФ

Обща стойност - 56 866 099,70 лв.

Изплатени - 24 510 356,29 лв.

Усвояемост наБФП - 43,10%

Препоръка:

•          при актуализирането на ОСР техническата инфраструктура да бъде изведена като отделен приоритет, предвиждащ единствено и само инвестиционни дейности,

•          „меките мерки“ в съответните направления да бъдат предвидени в приоритет, който би могъл да се насочи към институционално укрепване и преструктуриране на съответния сектор – социални дейности, образование, култура и пр.

Анализ на индикаторите

Необходимост от:

*       преориентация на целия механизъм за събиране на информация – към общинските и към областната стратегия;

*      отчетност към текущо споделяне на ключови данни и от оценка;

*      контрол към проактивен мониторинг и кооперация при осъществяването на дейностите.

Препоръка:

•           Преформулиране на индикаторите за изпълнение.

•           Събиране на данни на микро и мезо ниво.

•          Срещите на областния съвет за развитие да се използват за стратегическо планиране.

•         Стандартизирани правила, процедури, методологии, и указания за събирането, структурирането, и предоставянето на информацията на текущ принцип.

•          Индикаторите за успех да бъдат също обект на обществено обсъждане, точно както нуждите на региона и приоритетите на стратегията.

Оценка на релевантността на стратегическата част на ОСР

Релевантност спрямо икономическата среда

Препоръка: при актуализацията на ОСР да се формулират приоритети, цели и мерки, които са формулирани изцяло спрямо социално-икономическата среда в област Перник. Аналитичната част да не бъде сбор от факти и статистически данни в огромни обеми, а да се акцентира върху тенденциите и водещите процеси, които формират облика на областта.

Релевантност спрямо планови документи от по-висше йерархично ниво

•           Регионалният план за развитие на Югозападен район за планиране

•           Стратегия Европа 2020

Извод: включването на всеобхватни приоритети, прави ОСР малко или много съответстваща на всеки тип планови документи.

Координация на областната стратегия за развитие

Препоръки:

•          увеличаване честотата на заседанията с цел по-добро съгласуване на инициативите на общините от област Перник;

•          обвързване съгласуването на мерките и инициативите на общините с регулярните доклади, изпращани от общинските администрации имащи отношение към изпълнението на Областната стратегия за развитие;

•           установяване на работни практики, които:

- да дават възможност за своевременна реакция по отношение на динамично развиващи се социални и икономически събития, които биха се отразили на изпълнението на Областната стратегия за развитие;

- способстват за подобряване комуникацията между участниците в процеса на изпълнението на Областната стратегия за развитие;

•         създаване на временни и постоянни комисии, които при провеждането на заседанията на Областния съвет за развитие да докладват за:

-          настъпили съществени промени на икономическите и социалните условия в областта;

-          настъпили промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на ЕС;

- настъпили съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на областната стратегия за развитие;

- схеми за осигуряване изпълнението на Областната стратегия за развитие;

•         проучване на възможности за споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество.

Последно променен на Петък, 22 Януари 2016 17:26
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия