ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ” - 2011 ГОДИНА

Основни задачи:

 1.  Приемане и утвърждаване  на областния регистър на военните паметници.

2.  Оказване на необходимата помощ на общините за актуване на военните паметници, като публична общинска собственост.

3.  Организиране на преглед на състоянието на военните паметници на територията на областта, за набелязване на обекти в тежко състояние, с цел ремонтирането им.

ДЕЙНОСТИ СРОК   ОТГОВОРЕН    СЛУЖИТЕЛ

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

5.

Заседание на областна комисия „Военни паметници” - попълване, приемане и утвърждаване на областния регистър

 

Заседание на областна комисия „Военни паметници” -изготвяне списък на паметниците, нуждаещи се от ремонт

Заседание на областна комисия „Военни паметници” - готовността на общините за актуване на военните паметници като публична общинска собственост

Заседание на областна комисия „Военни паметници” - отчет на дейността на областната комисия за 2011г.

Предоставяне на министъра на отбраната постъпили документи за издирване, проучване, опазване, поддържане, възстановяване, изграждане и обявяване на военни паметници на територията на областта.

23 февруари

 

 

18 май

 

 

23 септември

 ноември

 

през годината

секретар

 

 

секретар

 

 

секретар

 

секретар

 

областната комисия чрез председателя

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия