Правилник за организацията и дейността на Областна комисия по безопасност на движение по пътищата

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

Раздел І

Общи положения

Чл. 1 Правилникът урежда организацията и дейността на Областната комисия по безопасност на движението.

Чл. 2 Областната комисия по безопасност на движението е консултативен орган към областния управител в изпълнение на възложените му функции и задачи.

Раздел ІІ

Състав и структура

Чл. 3 Областната комисия се създава със заповед на областния управител и се състои от председател, секретар и членове.

Чл. 4 (1) Областната комисия по безопасност на движението включва:

Представители на областна администрация - Перник;

Представители на държавни институции на територията на Област Перник, имащи отношение към проблемите по безопасността на движение;

Представител на асоциация, имаща отношение към проблемите по безопасността на движение .

(2) При необходимост след направеното предложение от председателя или член на Комисията на отделни заседания могат да се канят и други физически и юридически лица, имащи отношение към разглежданите на заседанията проблеми.

(3) По решение на комисията, председателят може да привлича и външни експерти, на които да възлага изпълнението на конкретни задачи, свързани с безопасността на движението по пътищата.

Раздел ІІ

Основни функции

Чл. 5 (1) Областната комисия по безопасност на движението:

  1. Координира и контролира проблемите по безопасността на движението на областно ниво;
  2. Разработва програма с мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата на областно ниво;
  3. При необходимост могат да се създават работни групи за изпълнение на конкретно възложени задачи.
  4. Изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата на областно ниво;

(2) Комисията изпълнява и други задачи, свързани с безопасността на движението по пътищата, възложени от областния управител.

Чл. 6 Председател:

(1) Председател на Комисията по безопасност на движението е ресорния заместник областен управител, който организира и ръководи работата на комисията.

(2) При отсъствие на Председателя функциите му се поемат от друго упълномощено лице.

(3) Председателят свиква и ръководи заседанията на Комисията по определен дневен ред.

Чл. 7 Секретар:

(1) Секретар на Комисията е експерт от Областна администрация – Перник.

(2) Секретарят осигурява организацията на дейността, техническото и административното обслужване, както и оперативната координация и взаимодействие между представителите на институциите и организациите в Комисията.

(3) Секретарят на Комисията уведомява участниците за мястото, датата и часа и дневният ред на провеждане на заседанието и им осигурява необходимите материали по предлаганите за разглеждане въпроси най-малко пет дни преди заседанието

(4) Организира съхранението и достъпа до решенията на Комисията.

(5) Осъществява контрол по изпълнението на решенията на Комисията.

Чл. 8 Членове:

(1) Членовете на Комисията участват лично в заседанията.

(2) По изключение на заседанията на Комисията могат да присъстват представители на членовете.

(3) Когато член на Комисията е представен от свой заместник, при наличие на пълномощно има право на глас.

(4) Внасят за разглеждане актуални въпроси по безопасността на движението.

(5) Осигуряват Комисията с необходимата за дейността й информация.

(6) Информират Комисията за извършената работа по проблеми, засягащи безопасността на движението по пътищата в представяните от тях институции и организации.

(7) Съдействат за изпълнение на решенията на Комисията.

Раздел ІV

Организация на дейността.

Чл. 9 (1)Заседанията наКомисията се провеждатнай-малко два пъти в годината и се свикват по решение на Председателя или въз основа на решение, взето от предишно заседание.

(2) Комисията може да проведе извънредно заседание по предварително обявен дневен ред по инициатива на всеки един от членовете й.

(3) При откриване на заседанието, всеки член на Комисията може да прави предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред.

(4) Секретарят на комисията уведомява участниците за мястото, датата и часа и дневният ред на провеждане на заседанието и им осигурява необходимите материали по предлаганите за разглеждане въпроси най-малко десет дни преди заседанието.

(5) Между заседанията, секретарят организира и подпомага изпълнението на приетите задачи.

Чл. 10 Заседанията на Комисията се считат за редовни, когато участват повече от половината от членовете на съвета.

Чл. 11 (1) Комисията по безопасност на движението приема своите решения на заседания, които са открити.

(2) Решенията на Комисията се приемат с явно гласуване и с мнозинство на повече от половината членове, присъствали на заседанието.

(3) За всяко заседание сe съставя протокол, който се подписва от председателя, секретаря и членовете на комисията. Към протокола се прилагат материалите, които са се разглеждали, както и списък на всички присъствали на заседанието.

(4) Копие от подписания протокол за всяко заседание се изпраща до всички членове на Комисията.

(5) Документацията на Комисията се съхранява под ръководството на секретаря.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ Настоящият правилник може да бъде изменен и допълнен по предложение на член на Комисията по безопасност на движение, с решение на Комисията.

§ Правилникът влиза в сила от деня на приемането му.

§ Екип за мониторинг на Правилника:

инж.Борислав Драгомиров – мл. експерт ,,регионално развитие’’ в д-я ,,АКРРДС’’

Димитър Иванов – Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Перник

Анна Механджиева –Т емелкова - Представител на БЧК – Перник

 

Председател:

Радослав Людмилов Йорданов

Зам. областен управител на област с административен център - Перник (..........................)

                                                                                                                               подпис

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия