П Р О Т О К О Л № 6 от работна среща “Регионални политики, управление и административен капацитет”

Елена Иванова: Представя планирането като цяло и основните аспекти по изготвянето на новата Областна стратегия за развитие за периода 2014 – 2020 година.

Лора Саркасян: Представя бъдещата програма “Добро управление”, като акцент на срещата. Предлага темата за мониторинга. Сътрудничеството между общини (без държавната намеса), между Областна администрация и Общинските администрации, между граждански институции, между бизнеса и администрациите (от страна на бизнеса никога няма участие във форуми), между образователни институции на различни нива и институции (също не е лесно общуването с образователните институции). Сътрудничество без Държавата да го налага, без да е регламентирано законово, да е доброволно и осъзнато. Не говорим за нормативно установените задължения. Може да се използват различни форми за сътрудничество: обществен съвет, консултативен съвет, форум, най-различни механизми, включително и фейсбук и др. социални мрежи. Администрациите следва да са резултатно ориентирани. Необходимо е интелигентно регулиране, подобряване на взаимодействието и координацията. Продължава по-нататъшната децентрализация и реорганизация на териториалните структури и на централната администрация. Прилагане на политики за развитие на човешките ресурси. Насърчаване на участието на гражданското общество в управлението в различни аспекти. Необходимо е подобряване на процеса на провеждане на обществени консултации – това, което ние правим в момента, но този процес е двустранен.

Ако има добри идеи ще се намери и финансиране.

Елена Цолова: До края на 2013 г. пред цялата общественост в Област Перник да бъдат представени новите оперативни програми. Има 42 събития по темата за подпомагане разработването на проектите през новия програмен период. Запознаване с аспектите на новите програми. Най-лесният лост за сътрудничество е съвместният проект /особено инфраструктурен/, но биха могли да се реализират и дейности по “меките мерки”. Необходима е, обаче инициатива за това.

Лора Саркасян: За следващата среща – конкретни механизми за мониторинг и формулиране на приоритети.

Представяне на основните теми в досегашните работни групи.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия