П Р О Т О К О Л № 5 от работна среща на група „Енергетика и инфраструктура” към ОСР, 06.03.2013г.

На заседанието присъстваха:

 • инж. Борислав Драгомиров - мл. експерт в ОА
 • инж. Веселин Владов – РДГ – Кюстендил
 • Аделина Стоянова – РИОСВ-Перник
 • Васил Василев – ДГС – Радомир
 • Станислав Владимиров – зам. кмет община Перник
 • инж. Юри Драганов – община Перник
 • инж. Георги Манолов – „Въглища” Перник ООД
 • Емил Бачев – ОУ ПБЗН – Перник
 • инж. Георги Янев – „Мини открит въгледобив”
 • Михаил Ризов – „Рекоул” АД
 • Стефан Златков – Столична митница
 • Димо Димов – Началник отдел „Контрол”, дирекция „ПРК”- МИЕТ
 • Николина Гордеева – Гл. инспектор , дирекция „ПРК”- МИЕТ
 • Димитър Катев – държавен инспектор – МИЕТ
 • Илиана Кованджийска – Директор ДСП-Перник
 • Красимир Първанов – Районна прокуратура –Перник
 • Богомил Точев – Началник отдел „ОП” при ОД на МВР
 • Николай Колев – Началник І-РПУ -Перник

Срещата се проведе при следния дневен ред:

1. Кратко представяне/анонси на действащите в Областта стратегически документи или приоритети в сферата на здравеопазването и околната среда:

Областна стратегия за развитие на област Перник

2. Дискусия на теми:

- Основни проблеми на областта в сферата на енергетиката и инфраструктурата, транспорта и телекомуникациите

- Възобновяемите източници на енергия – за и против, предпоставки за развитие в областта, нов бизнес или невъзможно решение

- Изграждането на нови и поддържане на съществуващи трасета и съоръжения в електропреносната мрежа

- Поддържане, рехабилитация и ремонт на пътната мрежа или изграждане на нова – кои пътища да се приемат за приоритетни

- Състояние на обществения транспорт и необходимост от развитие

- Достъп до интернет

- Обсъждане на идейни проекти

3. Разни

 

Заседанието бе открито от г-жа Цветана Пиралкова – Главен секретар, която запозна присъстващите с идеята за съставяне на Областната стратегия за развитие (ОСР) чрез провеждане на срещи с работни групи, разделени в зависимост от отрасъла в който се развиват. Представи членовете на фирма ,,Идеин’’ и даде думата на Лора Саркасян – представител на „ИДЕИН”.

Лора Саркасян – Плановете за развитие са със 7-годишен период на планиране (2014-2020г.) и са национални, регионални, областни и общински. ОСР трябва да е готова в края на юни 3013г., като съставянето й е колективен творчески процес на експертите от всички направления. Подобряване на условията на живот от гледна точка на инфраструктура, ВиК,  рехабилитация на жилища и пътища, изграждане на европейските транспортни коридори, газификация на възможно най-много населени места.

инж. Ема Михайлова – В този План за регионално развитие могат да се включат всички клонове на инженерната инфраструктура – пътищата с в лошо състояние, ВиК мрежата е стара и амортизирана, и тн.

инж. Камен Каменов - Водоснабдяването е с приоритет:

 • поради остарялата водопроводна мрежа загубите от питейна вода надхвърлят 70-80%;
 • резервоарите и хидротехническите съоръжения са стари и неефективни;
 • водоизточника на гр.Перник е само един и се нуждае от ремонт и почистване, а за целта е нужно да се източи – невъзможно! Освен това, количеството вода, което се влива в яз.Студена намалява с всяка година.
 • Има селища, които имат вода само два дни в седмицата;
 • За да се работи по тези проблеми са нужни много средства, което ще завиши цената до крайния потребител и в един момент ще се окажем в ситуацията на сегашните енергоразпределителни дружества.

инж. Александър Рангелов – Подобряването на инфраструктурата допринася за облекчаване на трафика и намаляване на пътнотранспортните произшествия.

Татяна Байкушева – В община Трън има възможност за развитие на туризма, но при сегашното състояние на транспортната и ВиК инфраструктура, това ще е много трудна задача.

Цветелин Петров – Каквито и планове и стратегии да се правят за в бъдеще, те трябва да се съгласуват с всички институции, защото в момента нещата се правят хаотично – първо се прави рехабилитация на даден път, след известно време същия този път се разкопава за да се подменят тръби или нещо друго.

Търсене
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия