П Р О Т О К О Л № 4 от работна среща “Устройство на територията и градска среда” - ОСР, 06.03.2013

Цветана Пиралкова: Открива работната среща с едноминутно мълчание за деня на национален траур. Представя идеята на Стратегията, както и екипа на фирма “Идеин” и Областна администрация.

Лора Саркисян: Представя себе си и колегите си. Разяснява каква е йерархията на документите за регионално развитие. Кратък преглед на документацията, която все още действа.

арх. Чолева: Със свое решение от 2012 г. Общински съвет Перник е определил 3 /три/ типа зони: със социален характер,  с висока обществена значимост /където е управлението/ и с икономическо значение. Зоните за въздействие са изпратени за одобрение в МРРБ. Среща се проблем със социалната зона. Трябва да се определи една зона за социално развитие. Има проблеми с установяването на нови територии. Общият устройствен план е едно добро решение.Това е доста скъпо и не знам до колко общината ще може да се справи, но се подготвя задание. Дано тази година да има развитие по този въпрос.

арх. Инка Аврамова: Участвам в срещата като перничанка. Град Перник се е развил върху някогашните ниви на хората. Преди около 70 г. е обявен за град с квартали и това го прави особен. Като архитект – проектант мога да кажа, че общия устройствен план е изработен през 1976 г., а е приет през 1985 г. Крайно време е за нов общ устройствен план. Интересите на гражданите са индивидуални, малки. Бих искала да видя повече представители на бизнеса, които не виждам да присъстват на срещата. Общата устройствена схема е трябвало да бъде създадена през 2007 г. Няма общ устройствен план на града. Града се управлява на парче, с ПУП, а не с идея и визия. Основният проблем е липсата на тези планове.

Елена Иванова: Бизнесът не е изключен. Напротив, той е от изключително значение, защото на него ще разчитаме като на основен работодател, тъй като сега използваме основно вторичния пазар на труд – чрез програми и проекти. Дадена е възможност на широк кръг участници, но за да е възможно една такава работна група да работи ефективно, няма как участниците да бъдат повече. Представителите на бизнеса също са поканени да участват.

Лора Саркисян: Въпросите за собствеността на сградите по отношение на енергийната ефективност– пречат или не?

Росен Симеонов /общински съветник от ПП “ГЕРБ” в Общински съвет – Перник–Председател на постоянната Комисия по устройство на територията/: Интегрираният план за развитие не ни дава поглед за Областта, а само за Перник. Общият устройствен план не е променян от много години и са заложени средства за 2013 г., но бюджета така е направен, че да няма дефицит. Подкрепям казаното от арх. Чолева. Инфраструктурата – тя е добре изградена, но не много добре поддържана. Летището в Кондофрей може да се включи като карго-център за Област Перник. Автомагистралата е един голям плюс не само за града, но и за цялата Област. Друг голям проблем е, че няма инвеститори, които да финансират предприятия. Има проблем по една от зоните, но се надявам това скоро да се преодолее. Дано да се реализират различни проекти за инфраструктурата на града ни. Например, инвеститорите предпочетоха в Брезник да изградят завода за електромобили, независимо че им предложихме терени и халета в Перник.

Лора Саркисян: Един проблем, който трябва да бъде разрешен през следващите 7 години.

Румен Стефанов /”ВиК”/: Проблема с градската инфраструктура зависят от проблемите с водоснабдяването. Рударци, Драгичево, Кладница имат такъв проблем, който може да се реши с проект и да е въведен в мастерплана. Язовир “Студена” е единственият воден обект, който снабдява населението, а това не е достатъчно. Трябва да има резервоари и довеждащи водопроводи /по Програма ИСПА/. Необходим е резервоар от 16 000 кубика, за да обслужва кварталите Изток и Църква. Тези резервоари– 3 броя са около 10 млн. лева. Има работни проекти за тези резервоари. В момента има само един довеждащ водопровод. Генералните планове /мастерпланът/ е за ВиК на цялата Област и се изработват в момента. Очаква се да е готов до края на месец юли 2013 г. и там са се постарали да разрешат тези проблеми.

Марио Картулев /ОУ “ПБЗН”-Перник/: Основен проблем е, че няма достатъчен брой хидранти, необходими за ефективното гасене на пожарите. Пожарните коли разполагат с вода от 2 до 8 тона. На самото произшествие трябва да има пожарен хидрант. По възможност хидрантите трябва да са надземни, за да се действа бързо.

Лора Саркисян: Свободните сгради, които пустеят трябва да се ползват за други цели.

арх. Чолева: Проблема не е само финансов. Повечето сгради са бивши училища детски градини особено по селата, които не могат по закон да им се промени предназначението за друга, освен за образователна дейност и съответно не могат да се продадат. Трябва да има подкрепа от хората в бизнеса. От МОМН имаме писмо за такива сгради, трансформирана е собствеността, но е под определена забрана. Процедурата е тежка и мъчителна и в повечето случаи се получават откази.

Адриана Байкушева /Старши специалист “ТСУ в Община Трън/: Имаме същият проблем със сградите –без да могат да се поддържат, се рушат. Никаква инициатива не може да се предприеме. Дори и когато са отправени предложения за социални дейности, ни изискват непрекъснато допълнително документи, докато се откажем и сградите се рушат. Инициативата ни е голяма. В новия общински план предимно туризма ще бъде застъпен и особено чрез “Ждрелото”.

Светлана Добрева/КСБ ОП Перник/: Има доста туристически обекти, макар че инфраструктурата е лоша и легловата база също. Трън е туристическа дестинация. Като цяло за Област Перник да се разработи в Стратегията. Необходимо е да се поднови легловата база и да се направят и постъпки за крепостта “Кракра” да се включи към 100-те национални туристически обекти. Държавата ще вложи в крепостта “Кракра” около 5 млн. лева, важна е и инфраструктурата дотам.

Росен Симеонов: Трябва да имаме съответната инфраструктура, за да се осъществи проекта с крепостта.  Амортизираната пътна инфраструктура е основен проблем. По отношение на енергийната ефективност – новите сгради отговарят на изискванията, но има стари блокове, които е необходимо да бъдат обновени с нова дограма и топлоизолация и това ще рефлектира сериозно и върху сметките на хората – те ще се намалят значително. Има такава програма, но в една кооперация е много трудно да се обединят различните мнения. Важни проблеми са пътната инфраструктура и енергийната ефективност. Необходимо е да се изгради почивна база или хотел на “Ждрелото”. Другото само ще дойде.

Евгения Андреевска /Еколог в Община Перник/: Перник има уникални Парк от 900 г., Подземен минен музей и цял квартал “Твърди ливади”– паметник на културата, които трябва да се подобрят

Любчо Асенов /общински съветник в Общински съвет Земен/: Основните проблеми в Община Земен са инфраструктурата – “ВиК” и пътищата. Има села, до които не може да се стигне. Имаме неповторими природни забележителности като Земенският манастир, водопад “Скакавица”. Работим за създаването на кукерски музеи в селата Габров дол и Елов дол.

Арх. Инка Аврамова: Туризмът е обслужваща сфера. Перник винаги е бил промишлен град.

Евгения Андреевска: град Перник е промишлен и е хубаво промишлеността да се развива разумно, защото града е силно запрашен и има много замърсени площи.

арх. Аврамова: Рекултивацията на терени е крайно наложителна.

инж. Цвятко Тужаров: Устройството на територията и градската среда са основни проблеми, но не мога да взема отношение в момента без предварителна подготовка. Градът ни страда от един закон, който трябва да представлява общият устройствен план на град Перник. Има хаотично строителство и много грозни сгради в Перник, които са построени незнайно защо. Тежката промишленост безвъзвратно си отиде, поради което осезателно се чувстват безработицата, немотията. Тази визия трябва се представи пред по-широк кръг от обществеността, за да има добри предложения за облика на града. По отношение на енергийната ефективност – Всеки гражданин може да участва в проекта на МРРБ за обновяване на сгради от собственици на етажна собственост. Практиката показва, че там, където има такава сграда, собствениците се грижат и за околоблоковото пространство. 54% от сметките се поемат от Фонда. В Перник има малка инициативност в тази област.

Лора Саркасян: Хаотичното построяване на сградите няма как да се промени.

Олег Тодоров / Главен инженер в община Радомир/: От месец – месец и половина имаме задание за новия общ устройствен план. Община Радомир има интегриран воден проект – дано да се осъществи тази година. След това трябва да намерим начин да се справим и с уличната мрежа и осветлението. Основният проблем е лошата инфраструктура – транспортната и старите сгради /например болницата, която е опасна и се саморазрушава/. Друг проблем е с ромското население /100% безработица/, което обитава общински жилища, които разрушават и не плащат сметките си.

Лора Саркасян /Обобщение на проблемите/:

 1. Липса на визия за град Перник
 2. Хаос в застрояването
 3. Добре изградена, но лошо поддържана инфраструктура
 4. Доставката на питейна вода в отделни райони
 5. Недостатъчен брой надземни хидранти
 6. За развитието на Община Трън като транспортна и туристическа дестинация
 7. Енергийната ефективност
 8. ВиК и пътна инфраструктура в много общини
 9. Нарушени и неизплатени терени
 10. Лоша инфраструктура в Община Радомир – улична мрежа и сгради
 11. В Перник има много зелени площи, които не се поддържат. Община Перник е една от малкото общини в България, която няма наредба за зелените системи.
 12. Перник е един от най-запрашените градове.

Следващата среща на работната група ще се проведе на 10.04.2013 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Областна администрация Перник.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия