П Р О Т О К О Л № 2 от работна среща на група “Образование, култура, спорт” към ОСР, 05.03.2013 г.

инж.Иво Петров: Представи изготвянето на Областна стратегия за развитие на област Перник.

арх.Александра Бабунска: Представи шестте графика на събитията и накратко каква е идеята на Стратегията.

Жечка Калинова: Представи себе си, колегите си и фирмата която представлява. Дава думата на своята колежка Лора Саркасян, която води дискусията на тема “Образование, култура, спорт”.

Лора Саркасян: изложи основните аспекти на планирането и провеждането на работната среща.

Ваня Коконова: Изказва своите благодарности за тази задача. Работи се по развитие профила на обучение. Според нея много е тясна връзката между развитието на икономиката и образованието. Поставя акценти върху:

  •  безопасността на учебните сгради и учениците;
  • инфраструктурата;
  • даровитите деца;
  • подкрепа на деца в неравностойно положение;
  • насърчаване на по-слабите;
  • задължително обучение в детските градини и до навършване на 16 годишна възраст;
  • широко гражданско участие в образованието и контрол.

По отношение на избор на образование през 2012 г. стартира кариерен център. В момента се осъществява програма за насърчаване работа по проекти. Допълнително обучение по предприемачество може да влезе в Стратегията.

Лора Саркасян: Поставени са различни проблеми и идеи, и начина по който трябва да се случват тези неща.

Юлия Христова: Говори в качеството си на учител. Специално внимание трябва да се обърне на образованието на родители, които имат ученици. Образованието на родителите е важно, за да могат да изпращат децата си в подходящи училища и специалности. Учениците в гр. Перник учат основно в четири училища, а останалите просто подпълват бройки. Това е така, защото няма нормално разпределение за прием.

Мариян Дянков: В училището в село Дрен учат главно деца, които са изоставени от родителите си, а това създава трудности за самите деца. Трябва да се обърне внимание и може би да се планират обучения за учителите, които работят с тези деца. Необходимо е да се планират мерки за повишаване квалификацията на хората, които се грижат за тези деца.

Соня Станчева: Работи се добре с различни общини по образование и култура. Програмите трябва систематично да се обвържат в по-дългосрочен период и време.

Лора Саркасян: Какво пречи това да се случи?

 

Соня Станчева: Трябва да се наложи от областно ръководство, от страна на Инспектората.

Цветана Пиралкова: Познавам това което е в основата на изказването. Трябва да съществува регулаторен режим и училищата да насочват децата натам. Първият програмен проект не изпълни това, което изисквахме и затова сега ще се опитаме да направим плановете по-добри. Идеята за задължителност не може да се постигне. Факт е, че има нужда от осмисляне. Трудно е да се определят целите в новата Стратегия.

Лора Саркасян: Трябва да се до обмисли този въпрос и да се впише в новата Стратегия.

Снежанка Викторова: Създаването на симбиоза между образование и култура е много важна. Нужна е промяна в законодателството и на областно ниво. Всички тези неща се случват в извънкласна дейност и трябва самите учители да се включат, а те не желаят без заплащане. Ние искаме образование и култура да вървят ръка за ръка и трябва да се помисли за уплътняване на свободното време на децата. Основен проблем е осигуряване на материална база, която да отговаря на високите изисквания на обществото. Оборудване на учебните заведения с техники и стигнем до изграждането на нормални сгради, видеонаблюдение, спортни салони и площадки. Тази база е крайно необходима за община Перник. Трябва да има конкретни проекти и мерки, които да се изпълняват в новия програмен период.

Хранимир Генчев: По отношение на образователните концерти никога не е имало проблем с организацията. Във времето, в което живеем е хубаво да има текст, който ще се прецензира с експертите. Директорите да отделят повече внимание на това децата да са ангажирани.

Лора Саркасян: Голямата тема е мотивацията.

Ангелина Танчева: Детският комплекс работи добре с различни училища и директори, но финансовото обезпечаване е лошо. Ценното е, че децата участват във всички проекти. Трябва да се помисли за допълнително обезпечаване, финансиране на събитията. Базата е построена специално за работа с деца, с прекрасни преподаватели. Но няма средства за материали, за сигурност за изграждане на система за пожарно известяване. Трябва да се предвидят и повече средства за работа с деца в извънучилищна дейност.

Елена Темелкова: Трябва да се разшири връзката на културните институции с образованието. Пример: Миналата година направихме един такъв проект – посещение от самите училища и съвместна работа.

Анна Тодорова: Една стратегия, която има ясни цели, би могла да мотивира учителите. Уверявам Ви, че колегите са мотивирани, особено когато има ясно постигнати цели.

Кирил Симеонов: За да има Стратегията тежест, трябва да се обърне внимание на оптимизацията на училищата. Това е и етап от демографския срив, социалната значимост.

Валентин Топалов: Културата е част от образованието, и винаги е полезна. Може да се помисли по темата за естетизация на околната среда, защото има потенциал, който може да се използва. Има нужда от форми към младите хора, които след гимназиална възраст да бъдат в обсег с изкуството. Липсва ни и модерен културен център и постоянна художествена галерия с аудио визуални средства, с които да се запознаят младите хора.

Лора Саркасян: Предлага тези идеи да се споделят и писмено.

Иво Иванов: Спортът и физическото възпитание са свързани. В училищата трябва да има специалисти, които да работят с деца с наднормено тегло. Това трябва да залегне в Стратегията. Тези специалисти имат специален профил, това не могат да са учителите.

Цветана Пиралкова: Пояснява, че срещата е за по-добро развитие. Събират се мненията и компетенцията на всички за изработване на Областна стратегия за развитие.

Милко Михайлов: Представител на спорта делтапланеризъм. Спорта помага в образованието. Канете ни в училищата.

Ваня Коконова: Отворени сме към всички програми, институции, ние сме проводника към всички училища. В новата Стратегия могат да се включат и дейности свързани с медийна политика, която повече да популяризира образование, култура, спорт.

Галина Асенова: Основните проблеми са в лошото състояние на спортните обекти. Необходима е поддръжка на старите и или изграждане на нови спортни обекти.

Димитър Димитров: Предлага да се помисли за сграда – дом на спортиста, в която да се видят грамоти на спортисти и така да се запалят децата към спорта. Всяка една гилдия да има такъв дом, в който да се събират хора с идеи и така да се решават проблеми.

Ангелина Тасева: При нас има образование, опазване на природата. Провежда се “Граовска вечер” – възстановяване на граовските обичаи. Трябва да се издаде пътеводител на Пернишка област, с включени всички обекти в района. Да се направи посетителски център (например резерват “Острица”). В него да има макет, филм, свободен достъп, еко пътека. На крепостта “Кракра” също да има такъв център. На ждрелото на р.Ерма да има еко пътека, табели, да се популяризира. Да се помисли и за това как да се приобщят хора без образование.

Елена Иванова: Трябва да се обединят общините за развитието на туризма и опазването на културно- историческото наследство.

Тодорка Момчилова: Да се създаде един късно античен комплекс. В община Брезник има Храм паметник и кладенец при с.Гърло, който трябва да се социализира. Препоръчва съвместна дейност между всички институции.

Йордан Дичев: Няма разделение на трите сектора – образование, култура, спорт. Ние сме един вид обучаваща и културна институция. В България има 3600 бр. читалища, което е голямо постижение. Последни ще се затворят вратите на народните читалища. Слабото ни място е, че не сме иновационни, не развиваме нови неща и най-вече туризма. Образователните концерти са много важни.

Владимир Русев: През лятото народните читалища стават образователен център за млади и стари. Оптимизацията – няма лошо едно училище да се затвори, но да стане звено за спорни цели. Необходим е анализ от гледна точка броя на жителите. Трябва да се върне календара на проявите и да се извлекът ползи за туризма. Перник има богато туристическо и културно наследство. Малко хора имат визия за планиране, а за това което ни боли днес.Трябва да знаем за кого го правим.

Лора Саркасян: Благодаря, че обърнахте внимание на приоритетите.

Иво Иванов: Да се създаде музей на спортиста, защото спорта в Перник има голямо развитие.

Ваня Коконова: Културата и образованието не се отнасят само за децата, а и за възрастните хора. Важно е да се приобщят хората към каузи като: да изчистим Перник, да засадим дръвче и др. ние винаги популяризираме и подпомагаме идеите на културните институции.

Елена Темелкова: Има нужда от сграда, която да е постоянна галерия.

Жечка Калинова: Появи се идеята за приоритетите и вие трябва да изберете по-важните, ефектите които търсим. Изборът на бенефициенти и целеви групи, и приоритета на територии. Да определим основните приоритети, къде са новите художници, артистите, новите неща. Ефектите да превърнем публиката в творец на изкуство, културата е хоризонтална линия, която минава пред всичко, но не само културно историческото наследство, а и новите транс гранични проекти, новите неща, които правим – тук и сега. Да намерим хармонията, да направим среща и с млади хора, които имат друго мислене и да изразят какво искат.

Кирил Симеонов: Традицията е важна. Най-важното, за да бъде тази Стратегия осъществима като програма е да създадем условия.      В 80 хиляден град няма закрит басейн, няма хижи.

Иво Иванов: Като обобщение може да се каже, че няма контрол.

Лора Саркасян: Областната стратегия за развитие – това е Стратегия за развитие на всички общини и всички трябва да изпратят своите предложения на електронен вариант, за да обобщим.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12, 30 часа.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия