Предложение от Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” - Перник

Изграждането на необходимия брой надземни пожарни хидранти в населените места, ще осигури едни от най-необходимите нужди за службата, а именно:

  • Необходимите водни количества за пожарогасене;
  • Бързо и лесно водоснабдяване на пожарните автомобили за извършване на пожарогасителни действия;
  • Възможност за оборудване на службите с пожарни автомобили “лек тип”, които са с по-малки габарити (размери) и по-бързо се предвижват.

Пожарните автомобили на територията на областта са с вместимост на водата от 2000 до 8200 ?, която в процеса на гасене на пожар се изразходва за 2?7 min, а допълнителни сили и средства в зависимост от разстоянието могат да се използват след 20 min.

Изграждането на необходимия брой надземни хидранти в населените места ще рефлектира пряко върху опазването на живота и имуществото на гражданите.

Нормативно основание: чл. 170 от НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г., в сила от 5.06.2010 г., попр., бр. 17 от 2.03.2010 г.

Възможни финансови средства за подпомагане: Тази идея може да бъде заложена в работните планове по ОП „Околна среда”, Приоритетна ос „Води” – водопроводни мрежи или по ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос „Устойчиво градско развитие” – реконструкция на улични мрежи.

С уважение Марио Картулев !

Началник сектор “Планиране, превантивна дейност и контрол” в Областно управление

“Пожарна безопасност и защита на населението” - Перник.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия