Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции по проект ЦА12-22-36/04.06.2014

Областна администрация Перник уведомява заинтересованите лица, че отварянето на получените оферти за публична покана за участие в обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции” по проект - №ЦА12-22-36/04.06.2013г. „Повишаване на административния капацитет в Област Перник за интегрирано, устойчиво планиране на градска среда и енергийна ефективност, професионална етика и етично регулиране“, осъществяван с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/12/2.2-08,ще бъде от 10:00ч. на 29.05.2014г. в Областна администрация Перник. 

"Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции” по проект - ЦА12-22-36/04.06.2013г. „Повишаване на административния капацитет в Област Перник за интегрирано, устойчиво планиране на градска среда и енергийна ефективност, професионална етика и етично регулиране“, осъществяван с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/12/2.2-08.

 

Номер на поканата: 9029342

pdf buttonПротокол

pdf buttonАОП Публична покана

pdf buttonСписък на документацията

pdf buttonДокументация - Техническо задание

pdf buttonМетодика за оценка

WordIconОбразец 1 - Декларация по чл.47 ФЛ

WordIconОбразец 2 - Декларация по чл.47 ФЛ

WordIconОбразец 3 - Административни сведения

WordIconОбразец 4 - Декларация срок на валидност

WordIconОбразец 5 - Декларация срок на изпълнение

WordIconОбразец 6 - Списък на екпертите

WordIconОбразец 7 - Списък договори

WordIconОбразец 8 - Техническо предложение

WordIconОбразец 9 - Ценова оферта

WordIconОбразец 10 - Договор

WordIconОбразец 11 - Деклрация за приемане на клаузите на договора

WordIconОбразец 12 - CV на кандидата

WordIconОбразец 13 - Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта

WordIconОбразец 14 - Списък на подизпълнителите

WordIconОбразец 15 - Декларация от всеки от подизпълнителите

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия