Публична покана за „Извършване на СМР - дейности на сгради в режим на етажна собственост”

Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет на дейност:

„Извършване на строително-монтажни работи на сгради  в режим на етажна собственост по две обособени позиции, във връзка с Решение № 1/11.02.2013 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет“

По две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Извършване на неотложни аварийно-ремонтни работи  по фасадата на административна сграда с адрес: гр. Перник, пл.“Св. Иван Рилски“ № 1Б“

Обособена позиция № 2 „Извършване на строително-ремонтни работи по аварийно възстановяване на административна сграда с адрес: гр. Перник, пл. „Кракра Пернишки” 1, гр. Перник “.

Номер на поканата: 9020838 (публичната покана не е активна).

Съдържание на документацията

Публична покана по образец на АОП - продължава

Публична покана по образец на АОП - продължение

Приложение 1 - условия за участие - продължава
Приложение 1 - условия за участие - продължение

Приложение 2 - методика за оценка

Приложение 3 - техническо задание

Образци на документите: КСС

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия