Списък на административните услуги
/assets/baneri/download-pdf.png Харта на клиента

/assets/baneri/download-pdf.png Вътрешни правила за реда и организацията на административното обслужване в Областна администрация Перник

Банкова сметка на ОА Перник:
IBAN: BG67FINV91503116562166
BIC: FINVBGSF

ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

1960

Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

формуляр

процедура

1963

Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

формуляр

процедура

1965

Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна

формуляр
  процедура

1970

Съставяне на Актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

формуляр

процедура

1971

Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставени актове за държавна собственост

формуляр

процедура

1972

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

формуляр 
  процедура

1973

Съставяне на Актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

формуляр

процедура

1978

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”

формуляр
 
процедура

1979

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

формуляр
  процедура

1983

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

формуляр

процедура

1985

Съставяне на Актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

формуляр
 
процедура

2388

Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост

формуляр

процедура

2529

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения за стопански цели в земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост

формуляр
  процедура

 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО

1961

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

формуляр

процедура

2389

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

формуляр

процедура

1962

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

формуляр

процедура

1964

Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации

формуляр

процедура

1966

Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

формуляр

 процедура

1967

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

формуляр

 процедура

1968

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж

формуляр

процедура

1969

Регистриране на технически паспорт на строеж

формуляр

процедура

1974

Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и / или за обекти с регионално значение

формуляр

процедура

1975

Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

формуляр

процедура

1976

Презаверяване на разрешение за строеж

формуляр

процедура

1977

Отразяване на забележка към издаденото разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от ЗУТ

формуляр

процедура

1980

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

формуляр

процедура

1981

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и/или обекти с регионално значение

 формуляр

процедура

1982

Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство

формуляр

процедура

1984

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

формуляр

процедура

1986

Разрешаване изработването на план - извадка от Подробен устройствен план

формуляр

процедура

2469

Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост

 

формуляр

процедура

 

СПИСЪК НА ОБЩИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОА-ПЕРНИК

1.

Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

формуляр

 процедура

2.

Предоставяне на достъп до обществена информация

 формуляр
3.  Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

формуляр

  процедура

2133

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

формуляр

процедура

2134

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)

формуляр

процедура

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия