Заседание на Областния съвет за развитие – 08.12.2011Г.
Четвъртък, 16 Февруари 2012 14:01

На 08.12.2011 г., се проведе заседание на Областния съвет за развитие при следния дневен ред:

1.  Определяне на представители на общините от областта в Регионалния съвет за развитие на Югозападен район съгласно чл. 18, ал. 6 от Закона за регионално развитие.

2.   Други.

Заседанието бе открито и ръководено от зам. областния управител на област с административен център гр. Перник – г-н Георги Шарлачки.

След единодушно гласуване на предложения дневен ред г-н Шарлачки запозна присъстващите с разпоредбите на чл. 18, ал. 5 и ал. 6 от Закона за регионално развитие (ЗРР). На основание чл. 44, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) и във връзка с настъпилите промени след провеждане на местните избори, областния съвет за развитие определя представителите на общините от областта в регионалния съвет за развитие. Броят на представителите на общините за области с население до 200 000 души е двама.

Г-н Станимиров предложи тези двама представители да са : инж. Росица Янакиева – кмет на община Перник и Пламен Алексиев – кмет на община Радомир.

Предложението беше гласувано и прието единодушно.

По т. 2 от дневния ред арх. Карлова информира представителите на общините за одобрените Методически указания за разработване на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие за следващия планов и програмен период 2014-2020 г. Системата от стратегически документи обхваща Националната стратегия за регионално развитие на РБ (2012-2022 г.), Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.), Областните стратегии за развитие (2014-2020 г.) и Общинските планове за развитие (2014-2020 г.).

Арх. Карлова обърна внимание, че в съответствие с разпоредбите на чл. 91, ал. 1 и ал. 7 от ППЗРР кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, като копие от годишния доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се изпраща на председателя на областния съвет за развитие, след решение за одобряването му от общинския съвет.

Г-н Шарлачки подчерта, че важен фактор за провеждане на ефективна и ефикасна държавна политика за регионално развитие е изграждането и функционирането на надеждна система за наблюдение и оценка на изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и предложи през месец януари 2012 г. да бъдат представени годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинските планове за развитие.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия