Заседание от 11.12.2012 г.
Сряда, 19 Декември 2012 15:14

Заседанието бе председателствано от инж. Иво Петров – областен управител на област Перник.

Г-н Драган Пешински – Гл. експерт в  главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство" - Министерство на регионалното развитие и благоустройството, представи Резюме от заседанието на Регионалния съвет за развитие от 05.12.2012г., на което бяха презентирани Проекта на Регионалния план за развитие на Югозападен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. и бе докладвано за напредъка по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Югозападния район.

Регионалният план за развитие е документ за стратегическо планиране, който определя средносрочните цели и приоритети за  развитие на територията на района от ниво 2. Съгласно нормативните изисквания на законодателството за регионално развитие, Регионалните планове за развитие се изготвят за период на действие от 7 години, който съвпада с програмния период на ЕС, а срокът за приемането им от Министерски съвет е една година преди началото на периода им на действие. Предвид това, че Регионалните планове за развитие ще бъдат разработени за периода 2014-2020 г., срокът за тяхното изготвяне е до края на 2012 г.

Законодателната рамка предвижда обсъждане и одобряване на разработения проект на Регионален план за развитие (2014-2020 г.) от Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, преди неговото окончателно приемане от Министерски съвет.

Г-жа Теодора Вълкова - Началник на отдел в главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство" - Министерство на регионалното развитие и благоустройството представи Методически насоки за разработване на областната стратегия за развитите на област Перник и на общинските планове за развитие.

„Методически указания за изготвянето на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020)” са разработени през 2011г. и  одобрени със заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Основна цел на методическите указания е да се създаде обща методологическа база за разработване на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие на национално, регионално и местно ниво за следващия планов период 2014-2020г. Водещо място в процеса на разработване на тези документи има ориентацията към изпълнение на целите на Стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Националната програма за развитие: „БЪЛГАРИЯ 2020” и Националната програма за реформи на Република България (2011-2015г.).

През месец август 2012г., с решение на Министерски съвет, е приета Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022г., която определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите в страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните неравенства, в общоевропейската политика за сближаване.  

Последва дискусия, в която бяха обсъдени представените стратегически документи, доклади, методически указания и посоки, в които да се изготвят Областната стратегия за развитие и Общинските планове за развитие за периода 2014-2020. Като акценти в дискусията бяха посочени летище „Кондофрей”, както и проблеми, свързани с образованието, демографския прираст, пътната инфраструктура и транспортните схеми, малките и средни предприятия, селските райони и др.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия