Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за развитие на област Перник
Неделя, 27 Януари 2013 11:22

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК 

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1.С този правилник се определят организацията и дейността на Областния съвет за развитие на област Перник.

Чл. 2. Областният съвет за развитие определя целите и приоритетите за развитие на областта и мерките за постигането им в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие.

 

Глава втора.
СЪСТАВ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

 

Чл. 3. (1) Председател на Областния съвет за развитие на област Перник е Областният управител.

(2) Членове на Областния съвет за развитие са:

1. кметовете на общините в областта;

2. по един представител на общинския съвет на всяка от общините от областта;

3. делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

(3) Органите и организациите по ал.2 уведомяват Председателя на Областния съвет за развитие за определените за членове на съвета свои представители.

(4)Когато член на Областния съвет за развитие е временно възпрепятстван да участва в работата на съвета, той може да бъде заместен от предварително определено по същия ред друго лице. В случай че посоченият заместник е изрично писмено упълномощен да участва в конкретното заседание, той притежава право на глас.

(5) Смяната на членовете на областния съвет за развитие, които са представители на общинските съвети, на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, се извършва от съответните органи по реда на тяхното определяне.

(6)По покана на председателя на областния съвет за развитие на заседанията на съвета могат да присъстват и да участват в обсъжданията с право на съвещателен глас представители на министерства и други ведомства и на териториалните им структури, на регионалния съвет за развитие, на други областни съвети за развитие от района на ниво 2, както и на физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на областта.

Чл. 4. (1) Председателят на Областния съвет за развитие се подпомага от двама заместник-председатели, избрани от съвета.

(2) При отсъствие на председателя на Областния съвет за развитие заседанията на съвета се свикват и/или ръководят от определен от него заместник-председател.

Чл. 5.Списъкът с поименния състав на Областния съвет за развитие се предоставя на членовете на съвета, на Секретариата на Регионалния съвет за развитие и се обявява публично по подходящ начин.

 

Чл. 6. (1) По решение на Областния съвет за развитие се създават постоянна комисия за пространствено развитие, устройство на територията и строителство и постоянни секторни комисии в областта на индустрията и новите технологии, транспорта и енергетиката, туризма и околната среда, здравеопазването, образованието и пазара на труда, както и други постоянни и временни комисии, консултативни съвети и работни групи.

(2) С решението по ал. 1 се определят съставът, функциите и срокът за изпълнение на възложените им задачи.

(3) Организацията и дейността на постоянните комисии се определят с правила, които се одобряват от Областния съвет за развитие.

(4) Постоянната комисия за пространствено развитие, устройство на територията и строителство се ръководи от областния архитект.

Чл. 7.Областният съвет за развитие:

1. обсъжда и приема Областната стратегия за развитие и Регионалната схема за пространствено развитие на областта и специализираните схеми към нея;

2. следи за съобразяването на концепциите за пространствено развитие на общините с Регионалната схема за пространствено развитие на областта и специализираните схеми към нея;

3. обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа, както и инициативите на общините и на юридическите лица, свързани с Областната стратегия за развитие и предложенията за включване на мерки в Националната оперативна програма за регионално развитие;

4. обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на Областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;

5. съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на Областната стратегия за развитие;

6. приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;

7. съгласува изготвените съгласно Закона за водите регионални генерални планове за В и К системите и съоръженията, генерални планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията, инвестиционните програми към регионалните генерални планове за В и К системите и съоръженията, и инвестиционните програми към генералните планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията;

8. изразява становища по предоставените му за разглеждане проекти на нормативни актове, стратегически, планови и програмни документи, свързани с планирането и програмирането на регионалното развитие;

9. обсъжда и съгласува действията по осигуряване на публичност и прозрачност на планирането и програмирането на регионалното развитие на територията на областта по предложение на Областния управител;

10. осъществява взаимодействие с областните съвети за развитие, с регионалните съвети за развитие, с органите на изпълнителната власт и техните териториални структури;

11. избира и освобождава заместник-председателите на съвета и представителите на общините в регионалния съвет за развитие;

12. приема годишна програма за дейността си и отчета за нейното изпълнение;

13. обсъжда и одобрява междинния и окончателния доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие по предложение на Областния управител.

14. изпълнява и други функции, възложени му с акт на Министерския съвет или на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 8.Председателят на Областния съвет за развитие:

1. ръководи и координира дейността на Областния съвет за развитие и го представлява;

2. организира изпълнението на решенията на Областния съвет за развитие;

3. организира изработването, съгласуването и актуализирането на областната стратегия за развитие и на регионалната схема за пространствено развитие на областта;

4. възлага разработването на Областната стратегия в съответствие с методическите указания, дадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;

5. осъществява координация и контрол върху процеса на разработване на областната стратегия за развитие;

6. внася проекта на Областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в Регионалния съвет за развитие и за приемане от Областния съвет за развитие;

7. внася проекта на Регионалната схема за пространствено развитие на областта за приемане от Областния съвет за развитие;

8. координира и контролира изпълнението на областната стратегия за развитие и на регионалната схема за пространствено развитие на областта;

9. осигурява информация и публичност на процеса на разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на регионалните планове за развитие в съответствие със своите компетенции;

10. подпомага общините на територията на областта за прилагане на стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие;

11. оказва съдействие при изпълнението, наблюдението и оценката на съответния регионален план за развитие;

12. организира изграждането, поддържането и оперирането на единната информационна система за управление на регионалното развитие на територията на съответната област;

13. подпомага изготвянето на проекти в съответствие с целите и приоритетите на областната стратегия за развитие и общинските планове за развитие;

14. организира обсъждането и съгласуването на инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;

15. организира разработването, съгласуването и приемането на областната стратегия за развитие  и осигурява събирането на информация за изпълнението и оценката на Областната стратегия за развитие;

16. осигурява публичност и прозрачност на дейността на Областния съвет за развитие, на изпълнението на Областната стратегия за развитие и на Регионалния план за развитие;

17. прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;

18. осигурява координация и взаимодействие с регионалния съвет за развитие, с други областни съвети за развитие, с териториалните звена на изпълнителната власт и с органите на местното самоуправление във връзка с дейността на Областния съвет за развитие и планирането и програмирането на регионалното развитие;

19. изготвя годишен отчет за дейността на съвета и след приемането му го предоставя за сведение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на председателя на Регионалния съвет за развитие;

20. изпълнява и други функции, възложени му от Областния съвет за развитие.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

 

Чл. 9. (1) Областният съвет за развитие се свиква на заседание от председателя на съвета:

1. по негова инициатива;

2. по искане на една трета от членовете му;

3. по искане на председателя на регионалния съвет за развитие;

4. по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Председателят на Областния съвет за развитие определя датата, мястото и проекта за дневния ред на заседанието. Поканите и материалите по дневния ред се изпращат на членовете на съвета не по-късно от 7 дни преди заседанието.

(3) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от членовете на съвета и непосредствено преди неговото гласуване.

Чл. 10. (1) Заседанията на Областния съвет за развитие са редовни, ако присъстват не по-малко от две трети от членовете на съвета.

(2) Решенията на съвета се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете.

(3) Областната стратегия за развитие се приема с мнозинство от две трети от общия брой на членовете на Областния съвет за развитие.

Чл. 11. (1) Заседанията на Областния съвет за развитие са открити.

(2) За всяко заседание се съставя протокол, в който се отразяват приетите решения.

(3) Протоколът се подписва от председателя и протоколчика и се изпраща на членовете на Областния съвет за развитие и на секретариата на Регионалния съвет за развитие.

(4) Приетите материали от заседанията на съвета са публични и се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масова информация или по друг подходящ начин.

Чл. 12. (1) По изключение Областният съвет за развитие може да приема решение и неприсъствено чрез протокол, към който се прилага проектът на решение, придружен с мотиви.

(2) Решението е прието, ако е подкрепено от две трети от членовете на съвета. В случай че решението не бъде прието, то се разглежда на следващото заседание на Съвета.

Чл. 13. (1) Организационно-техническото осигуряване на дейността на Областния съвет за развитие се осъществява от секретар на съвета.

(2) Областният управител определя един от служителите в областната администрация за секретар на Областния съвет за развитие.

(3) Секретарят на Областния съвет за развитие отговаря за цялостната дейност по организацията и провеждането на заседанията, изпращането и съхранението на материалите, свързани с работата на Съвета.

Чл. 14.Експертното подпомагане на дейността на областния съвет за развитие се осъществява от служители от областната администрация и от общинските администрации.

Чл. 15. (1) Средствата, необходими за дейността на Областния съвет за развитие, се осигуряват от бюджета на областната администрация.

(2) Командировъчните и другите разходи, направени от членовете на съвета във връзка с тяхната дейност, са за сметка на съответните общини и организации, които представляват.

(3) Председателят, заместник-председателите и членовете на Областния съвет за развитие не получават възнаграждение за работата си в съвета.

 

Глава четвърта.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ. РЕГИОНАЛНАТА СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТТА И ОБЩИНИТЕ, ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ОБЩИНСКИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ

Чл. 16. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) определя стратегията за пространствено развитие на областта и връзките й с други области в рамките на района от ниво 2 и в съседни райони в страната и в съседните държави.

(2) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 се разработва в съответствие с действащата регионална схема за пространствено развитие за района от ниво 2 и предвижданията на областно ниво на секторни стратегии в сферата на транспорта, енергетиката, икономиката, туризма, околната среда, образованието, здравеопазването и др.

(3) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 определя средносрочни перспективи и цели за пространствено развитие на територията на областта, включващи центрове и оси на развитие и дългосрочни (за период от 20 години) - по отношение на развитието на инфраструктурните оси и коридори с национално и регионално значение, преминаващи през територията на района.

(4) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 съдържа:

1. функционално-йерархична структура на мрежата от градски центрове (центрове на развитие) в областта, центрове на общини и други населени места, изявени като центрове;

2. агломерационни образувания и зони на влияние и селищни образувания по Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

3. оси на развитие - с национално, регионално и местно значение, и връзки с осите на развитие на съседни области;

4. транспортни коридори и други инфраструктурни мрежи - с национално, регионално и местно значение, включително връзки със съседните области в района от ниво 2 и трансгранични връзки;

5. структура на пространството - общини с висока степен на урбанизация, слабо урбанизирани селски общини с наличие на изявен градски център и слабо урбанизирани общини без изявен градски център;

6. функционално зониране на пространството - индустриални и бизнес зони с национално, регионално и местно значение на територията на областта, зони за туризъм и отдих с регионално и местно значение, зони за транспортни дейности, защитени територии;

7. цели и обхват на дейностите за интегрирано градско развитие, включително на градското възстановяване;

8. специализирани схеми за развитие на индустрията (индустриални и бизнес зони), на транспортната система, на туризма, на енергийните мрежи и услуги и идентифициране на дейности и проекти с регионално и надобщинско значение.

(5) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 се приема от Областния съвет за развитие по предложение на Областния управител.

Чл. 17. (1) Концепцията за пространствено развитие на общината определя стратегията за пространствено развитие на територията й, средносрочните перспективи и цели за пространствено развитие на територията й по отношение на мрежата от населените места, връзките със съседните общини и областния център, както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна, енергийна и телекомуникационна мрежа.

(2) Концепцията за пространствено развитие на общината се разработва в съответствие с действащата Регионална схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) и специализираните схеми към нея.

Чл. 18. (1)Областната стратегия за развитие е документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на областта, който се разработва в съответствие с регионалния план за развитие, отчита  специфичните характеристики и потенциалът на областта и определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие.

(2) Областната стратегия за развитие се разработва за 7-годишен период, който съвпада с периода на действие на регионалния план за развитие. 

(3)Областната стратегия за развитие се приема от Областния съвет за развитие по предложение на областния управител в срок от 6 месеца преди началото на периода на нейното действие след обсъждане и съгласуване на проекта на стратегията от Регионалния съвет за развитие.

(4) Областната стратегия за развитие и решението на областния съвет за развитие за нейното приемане се публикуват на страницата на областната администрация в интернет.

 

Чл. 19. (1) Междинният доклад и окончателният доклад за изпълнението на областната стратегия за развитие се изготвят, като се отчитат резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението й.

(2) Междинният доклад съдържа информация относно:

1. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите за развитие на областта през изтеклия период;

2. резултатите от междинната оценка съгласно критериите за оценка на изпълнението на областната стратегия за развитие;

3. резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на общинските планове за развитие;

4. използваните през периода ресурси за постигане целите на областната стратегия за развитие;

5. възникналите проблеми и предприетите действия от компетентните органи за тяхното преодоляване;

6. прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на областната стратегия за развитие до края на периода на действие;

7. предложения за актуализация на областната стратегия за развитие;

8. предложения за промени в териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа.

(3) Окончателният доклад съдържа информация относно:

1. ефективността на изпълнението на целите и приоритетите за регионално развитие през периода на действие на областната стратегия за развитие;

2. резултатите от последващата оценка съгласно критериите за оценка на изпълнението на областната стратегия за развитие;

3. резултатите от последващата оценка на изпълнението на общинските планове за развитие;

4. ефективността на използваните през периода на действие ресурси за постигане целите на областната стратегия за развитие;

5. изводи и предложения за изпълнението на средносрочните цели и приоритети за развитие на областта, включително за актуализация на областната стратегия за развитие;

6. предложения за промени в териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа.

Чл. 20. (1) Областната стратегия за развитие се актуализира:

1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в областта;

2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на регионалния план за развитие;

3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на ЕС;

4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на областната стратегия;

5. на основата на резултатите от междинната или последващата оценка.

(2) За актуализиране на областната стратегия за развитие се разработва актуализиран документ за изпълнение за остатъка от периода на нейното действие.

(3) Изработването и приемането на документа по ал.2 се извършва при условията и по реда на изработване и приемане на областната стратегия за развитие.

Чл. 21. (1) Общинските планове за развитие са документи за стратегическо планиране на регионалното развитие на общините, които се разработват в съответствие с Областната стратегия за развитие, отчитат  специфичните характеристики и потенциалът на съответната община и определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, съобразени със стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите, съдържащи се в Областната стратегия за развитие.

(2) Общинските планове за развитие се разработват за 7-годишен период на действие, който съвпада с периода на действие на областната стратегия за развитие.

(3) Общинските планове за развитие се обсъждат и приемат от общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок от 3 месеца преди началото на периода на неговото действие.

Чл. 20. Областният съвет за развитие следи за изготвянето на предварителна оценка на Общинските планове за развитие, включваща Предварителна оценка за социално-икономическото въздействие и Екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

Чл. 21. (1) Областният съвет за развитие следи за изготвянето на междинна оценка на Общинските планове за развитие и Областната стратегия за развитие не по-късно от 4 години от началото на периода.

(2) Междинната оценка трябва да включва:

1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;

2. оценка на общото въздействие;

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

Чл. 22. Областния съвет за развитие следи за функционирането на системата за наблюдение и оценка, която обхваща:

1. източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информация;

2. индикаторите за наблюдение;

3. органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;

4.системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.

Чл. 23.Резултатите от наблюдението на общинските планове за развитие и на

регионалните планове за развитие се отчитат при изпълнението на Областната стратегия за развитие и на Националната стратегия за регионално развитие.

Чл. 24. Като орган за наблюдение на изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие, Областният съвет за развитие има следните функции:

1. осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за регионално и местно развитие;

2. координация на дейностите по наблюдението между централните и местните органи на изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и юридически лица на основата на принципа за партньорство;

3. осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и правилата в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, обществените поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на равните възможности и социалното включване;

4. обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие;

5. осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните структури, участващи в процеса на изпълнение на регионалните планове за развитие и на общинските планове за развитие;

6. разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски;

7. определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие.

Чл. 25.Информацията и данните за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие и на общинските планове за развитие се въвеждат в единната информационна система за управление на регионалното развитие.

Чл. 26. По преценка на кметовете на общини, областния управител или министъра на регионалното развитие и благоустройството, през периода на действие на стратегическите документи, могат да се възлагат допълнителни тематични оценки и оценки за специфични случаи по ред определен в Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му.

Чл. 27. (1)За резултатите от наблюдението на изпълнението на общинските планове за развитие се разработват годишни доклади, които се изготвят по предложение на кметовете на общините, по определен от тях ред и се внася за обсъждане и одобряване от съответните общински съвети до 31 март на всяка следваща година.

(2)Копия от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинските планове за развитие се изпращат на председателя на Областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.

Чл. 28. Областният съвет за развитие следи дали годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинските планове за развитие съдържат информация за:

1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;

4. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Чл. 29. Стратегическите документи са официална обществена информация и Областният съвет по развитие е длъжен да информира своевременно и по подходящ начин обществеността за характера и същността на тези документи и действията, свързани с изработването, одобряването, приемането, актуализирането, изпълнението, наблюдението и оценката им, за необходимостта и потенциалните ползи от извършването им, за последиците от тях, както и за постигнатите резултати.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Този правилник се изменя, отменя или допълва с решение на съвета.

Правилникът за организацията и дейността на областния съвет за развитие на област Перник е приет на заседание на Областния съвет за развитие на 08.02.2013г.

Екип за мониторинг на Правилника:

Александра Бабунска -  главен експерт „Регионално развитие” в дирекция „АКРРДС”-секретар на съвета

 Елена Иванова -  Директор Дирекция „АКРРДС”

Иванка Василева - главен експерт „Регионално развитие” в дирекция „АКРРДС”

Валентина Cандева - старши експерт „Регионално развитие” в дирекция „АКРРДС”

Изабела Борисова - старши експерт „Регионално развитие” в дирекция „АКРРДС”

Борислав Драгомиров - младши експерт „Регионално развитие” в дирекция „АКРРДС”

инж. Иво Данаилов Петров - Областен управител на област с административен център - Перник (.........................)

   подпис

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия