Протокол № 2/15.04.2015г. от заседание на Областния съвет за развитие на област Перник
Понеделник, 04 Май 2015 12:33

Утвърдил:

ИРЕНА СОКОЛОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ

ЗА РАЗВИТИЕ И

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

П Р О Т О К О Л   № 2 / 15.04.2015г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

Днес, 15 април 2015г. от 10.00ч. в с. Дебели лаг, Община Радомир се проведе изнесено заседание на Областния съвет за развитие при следния дневен ред:

  1. Откриване на заседанието и гласуване на предварителния дневен ред
  2. Представяне и гласуване на предложения заинвестиционни проекти от общините на територията на областтавцеленасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
  3. Представяне на Годишен мониторингов доклад на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за 2014г. и приемане на План за развитие на социалните услуги за 2015г.
  4. Разни

Докладват Кметовете на общините в областта

Докладва представител на Областна администрация Перник

Дискусия

Бе предложено т. 2 да бъде променена като гласуването на изложените по нея предложения бъде отложено за следващото заседание.

Дневният ред с предложеното изменение бе приет единодушно.

  

Присъстваха следните членове:

·         Ирена Соколова – Областен управител;

·         Валентин Димитров – Зам. Областен управител;

·         Иван Искренов, упълномощен представител на Община Перник (Пълномощно П-28/09.04.2015г.);

·         Милан Миланов – Председател на Общински съвет Перник;

·         Пламен Алексиев- Кмет на Община Радомир;

·         Красимир Борисов – Председател на Общински съвет Радомир;

·         Иван Бъчваров – Зам. кмет на Община Брезник;

·         Димитър Боянов – Зам. кмет на Община Земен;

·         Румен Василев – Председател на Общински съвет Земен;

·         Евгения Такова – Директор Дирекция УТОСИП, Община Трън, упълномощена със Заповед №РД-05-139/15.04.2015г.

·         Тодор Йорданов – експерт в КНСБ - Перник

·         Любомир Жотев- Председател на СРС „Подкрепа”, Перник

Присъстваха още и:

·         Теодора Вълкова – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

·         Ивайла Касърова – Директор на Регионална дирекция «Социално подпомагане»;

·         Гинка Тодорова – Гл. Експерт в Община Трън

·         Цветана Пиралкова – Главен секретар в Областна администрация Перник;

·         Стефка Петрова – Директор на дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Перник;

·         Валентина Сандева – Ст. Експерт в Областна администрация Перник;

·         Габриела Владимирова – Експерт «Връзки с обществеността» в Областна администрация Перник;

·         Арх. Александра Бабунска- гл. експерт в Областна администрация Перник и секретар на Съвета;

Заседанието бе отркито в 10:10ч. от г-н Димитров, зам. областен управител. Той предложи за гласуване предварителния дневен ред, който бе приет единодушно.

По т. 2  г-н Димитров даде думата на Секретаря на Съвета – арх. Александра Бабунска. Тя отбеляза, че Областна администрация Перник е изпратила писма до общините, с които е изискалапредложения заинвестиционни проекти на територията на областтаза участие вцеленасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони, която се разработва от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Целенасочената програма се разработва от МРРБ в изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018г. и по-конкретно Приоритет 13.1. „Преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната – целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Странджа, Родопите и други погранични, планински и полупланински слабо развити райони.” Поставената цел в областта на регионалната политика (Цел 1) е: „Повишаване на заетостта на населението и привличане на инвестиции в икономически изоставащите райони в страната.” Програмата все още не е изготвена и се намира в етап на избор на изпълнител. 

За да бъдат включени в Програмата, предложенията следва да бъдат предварително обсъдени и одобрени на заседание на Областния съвет за развитие и на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район. Приоритет следва да имат проектите, които имат ключова роля за икономическото развитие на областта и откриване на нови работни места, както и ще допринесат съществено за преодоляване на актуалните проблеми на общините. Те трябва да са насочени към преодоляване на икономическата изостаналост на районите, привличане на инвестиции и повишаване на икономическата активност, повишаване на заетостта на населението в трудоспособна възраст, създаване на нови работни места, превръщане на посочените в Програмата територии в подходящо място за живеене и правене на бизнес и допринасящи за преодоляване на регионалните различия.

Арх. Бабунска даде думата на представителите на общините, направили писмени предложения по точката.

Г-н Бъчваров, зам. кмет на Община Брезник представи предложенията на Община Земен, отразени в приложение към настоящия протокол, включващи инфраструктурни проекти и проекти за ремонт и благоустрояване на стойност около 22,5 млн. лева. На въпроса на г-н Димитров дали има разчет на предвижданията за това какъв ще е броят на хората, които ще са ангажирани с изпълнението на проекта и след тяхната реализация, г-н Бъчваров отговори, че не са правени такива сметки. 

Г-н Боянов, зам. кмет на Община Земен представи предложенията на Община Земен, отразени в приложение към настоящия протокол. Той представи проектни предложения в сферата на туризма, инфраструктурни проекти, проекти за ремонт, благоустрояване и изграждане на обществени сгради на обща стойност около 38,5 млн. лева. Г-н Боянов също поясни, че не е правен разчет за заетите в посочените проекти.

Г-жа Такова, Община Трън, представи и техните предложения, които са насочени предимно в сферата на туризма и са на стойност около 20 хил. лв. Г-жа Такова изложи своето мнение, че обикновено големите инвестиционни проекти не намаляват местната безработица, тъй като често те се изпълняват от големи фирми и работници от други населени места, както и хора с по-висока квалификация.

Г-н Алексиевзаяви, че предстои да внесе предложенията на Община Радомир. Г-н Алексиев постави акцент върхурекламата на селския туризъм и междуобщинското сътрудничество като дейности, които могат да помогнат за развитието на изостаналите райони. Той също така добави, че от съществено значение е и транспортна осигуреност, поради което е належащо да бъде направена актуализация на транспортните схеми. От транспортната осигуреност зависи и достъпът до образователни и здравни услуги. Като основни проблеми той посочи застаряващото население и необходимостта от надграждане на социалните услуги. По отношение на бизнеса като съществен проблем той посочи липсата на кадри за по-висококвалифицирани длъжности като проблем за привличане на инвеститори. Друг проблем, който е актуален за Община Радомир са свлачищата.

Г-н Алексиев постави въпросът защо е затвореноSOS детското селище в с. Дрен, където съществува добра материална база, изградена инфраструктура, а се изграждат нови такива комплекси на територията на страната.

        Г-н Искренов, Община Перник, посочи, че според него голяма част от направените до този момент предложения нямат пряко отношение към програмата.

Според него е необходимо да бъдат направени повече разяснения по отношение на проектите, които да бъдат заложени. Той заяви, че според него, трябва да се даде възможност на общините директно, а не чрез външни фирми, да осъществяват реализирането на проекти и да наемат работна ръка.

        Г-н Бъчваров подкрепи казаното като изрази мнение, че програмите за временна заетост са спасение за малките общини за разрешаване на проблемите с безработицата. 

    Г-н Жотев направи предложение общините да създадат общински предприятия, които директно да стимулират развитието на бизнеса като даде предложени например да бъде създадено общинско предприятие за производство на млечни продукти, което да изкупува продукцията, с цел създаване на заетост и стимулиране на местните производители на мляко.

  

След направеното предложение и проведената дискусия бе взето следното:

Р Е Ш Е Н И Е   №1:

Да се даде срок на кметовете на общините до 04.05.2015г. да внесат своите предложения в Областна администрация и да определят свой представител за участие в работна група, която да разгледа, обобщи и оформи предложенията за разглеждане и одобрение от Областния съвет за развитие. Работната група да завърши своята работа до 15.05.2015г. и Областния съвет за развитие да гласува предложенията в срок до 25.05.2015г. 

Решението бе прието единодушно.

По т. 3от дневния ред г-нВалентинДимитров даде думата на г-жа Валентина Сандева, ст. експерт „Регионално развитие” в Областна администрация Перник да представи пред членовете Мониторингов доклад за развитие на социалните услуги през изтеклата 2014г.

Г-жа Сандева направи кратка презентация и уточни, че предварително на членовете на Областния съвет за развитие са изпратени по електронен път Доклада и Годишния план за развитие на социалните услуги през 2015г.и след евентуалното одобрение от тях днес, тези документи ще бъдат утвърдени от Областния управител, г-жа Ирена Соколова.

След направената презентация г-н Димитров даде думата на присъстващите за дискусия, но желаещи нямаше, поради което водещият на заседанието подложи Доклада на гласуване.

Бе взето следното:

Р Е Ш Е Н И Е   №2:

Областният съвет за развитие одобряваМониторинговия доклад за развитие на социалните услуги през изтеклата 2014г. и предлага същият да бъде утвърден от Областния управител.

Решението бе прието единодушно.

          Годишният план за развитие на социалните услуги през 2015г. беше представен от г-жа Ивайла Касърова - директор РДСП Перник и след кратки разяснения, които тя даде на г-н Боянов, зам. кмет на община Земен, планът бе предложен за гласуване и бе взето следното:

Р Е Ш Е Н И Е   №3:

Областният съвет за развитие одобряваГодишния план за развитие на социалните услуги през 2015г. и предлага същият да бъде утвърден от Областния управител.

Решението бе прието единодушно.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на съвета – г-жа Ирена Соколова.

СЕКРЕТАР:

                             АРХ. АЛЕКСАНДРА БАБУНСКА

ГЛ. ЕКСПЕРТ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

 

 

WordIconПротокол 2 / 15.04.2015г.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия