Протокол №2 - Заседание от 27.03.2013г.
Петък, 26 Април 2013 09:40

На заседанието присъстваха:

 1. инж. Иво Петров – Областен управител на област Перник и председател на ОСР
 1. Д-р Симеон Симеонов – Зам. кмет на Община Перник
 1. инж. Владислав Караилиев – Председател на Общински съвет Перник
 1. Иван Бъчваров – Зам. кмет Община Брезник
 1. Станислав Николов – Кмет на Община Трън
 1. Теодора Вълкова – Началник отдел, МРРБ
 1. Любомир Цолов – Гл. специалист, МРРБ
 1. Илиян Опрев – Мениджър проекти, „Идеин” ООД
 1. Десислава Пухлева – Ръководител проекти, „Идеин” ООД

10.  Цветана Пиралкова – Секретар на Областна администрация Перник

11.  Елена Иванова – Директор АКРРДС, Областна администрация – Перник

12.  Иванка Василева - Гл. Експерт РР, Областна администрация – Перник

13.  Валентина Сандева – Ст. Експерт РР, Областна администрация – Перник

14.  инж. Борислав Драгомиров - Мл. Експерт РР, Областна администрация – Перник

15.  арх. Александра Бабунска – гл. експерт РР, Областна администрация – Перник и Секретар на областния съвет за развитие

Иво Петров: Откри заседанието, представи дневния ред и пристъпи към втора точка като даде думата на представителите на фирма „Идеин” ООД, която е наета да изготви Областната стратегия за развитие на област Перник за периода 2014-2020.

Десислава Пухлева /ръководител проекти във фирма “Идеин”/: „Благодарим на колегите от Областна администрация Перник, с които работим. Финализираме обработването на получените материали и подготвяме първата начална част и SWOT анализа. От 4-ти до 7-ми март бяха първите встъпителни срещи на експертните групи, които бяха сформирани да подпомогнат изготвянето на стратегията, а сега следват и вторите. Нашето мнение е, че участниците бяха активни.  Протоколите от срещите са публикувани на сайта на Областна администрация Перник.

За изготвяне на аналитичната част на стратегията използваме получената от Националния статистически институт информация. От регионалното бюро на НСИ ни обясниха, че информацията относно социалното осигуряване за периода 2009-2012 не може да ни бъде предоставена тях. Има и информация от Агенцията по вписванията, която ни липсва в документите. Разполагаме с пълна информация от Многопрофилната болница и Държавния архив, очакваме от бизнеса. Информацията ще се обобщи и ще се подготви аналитичната част на Областната стратегия за развитие на област Перник за новия програмен период 2014-2020г.”

Илиян Опрев: „Потърсихме и гражданската позиция на хората, които участваха в срещите чрез група, която създадохме в една от социалните мрежи, но повечето от мненията, които са изказани там не дават конкретни предложения и решения, а се говори общо за ситуацията.”

Иво Петров: „Със срещите ние търсихме диалога с широк кръг от хора от различни сфери, за да можем да получим директно информация, мнения и предложения от тях. Хубаво е да имаме и информация и активно участие от страна на Общините, защото после те ще трябва да разработят Общинските планове.”

Илиян Опрев: „Очакваме на вторите срещи да имаме структурирани документи.”

Иво Петров: „Давам думата на арх. Александра Бабунска, за да ви представи част от обобщената информация от първите срещи, които бяха проведени.”

арх. Александра Бабунска: Представи част дискутираните теми по време на срещите:

-              бе обсъдено изключително силното влияние на София - ключов ресурс, като пазар и източник на заетост, но и фактор който е в основата на много от проблемите на областта като привличането на висококвалифицираната работна ръка;

-              демографското положение – застаряващо население и обезлюдяване на селските райони;

-              проблемите на образованието и изключително важната връзка между образованието и бизнеса;

-              проблемите на бизнеса и главно на малкия и среден бизнес;

-              екологичната обстановка и замърсяването на въздуха като рисков фактор за здравето на хората;

-              икономическото състояние на населението като основен фактор за проблемите в много от сферите;

-              традициите в индустриалния сектор и близостта до София и европейските коридори и наличието на изградена инфраструктура за промишлеността като предпоставка за привличане на повече чужди инвестиции;

-              възможности за развитие на логистични центрове и тържища в областта;

-              намаляване на производствения сектор за сметка на сектора на услугите;

-              голяма част от заетостта е на база вторично създадени работни места по програми;

-              отчита се ръст в броя на земеделските производители и намаляване на пустеещите земеделски земи;

-              беше изразено желание от участниците за съвместни дейности и проекти между образователните, културните и спортните институции в областта;

-              състоянието на инфраструктурата (пътища, ВиК мрежи и т.н.) като важен фактор за развитието на региона – привличане на инвестиции, както и намаляване на обезлюдяването на селските райони;

-              необходимостта от информираност на населението и бизнеса, както и на по-добра координация между институциите.

Елена Иванова: „Нужна е намеса на Общините и Областна администрация за повече публично - частни партньорства.”

Иво Петров: „Очакваме обратната връзка от общините, защото това е важен стратегически документ за следващия програмен период. Ще има и междинна оценка.”

Владислав Караилиев: „Хубавото е, че ако всички протоколи ги има, ще можем да направим изводите и да оформим приоритетите.”

Елена Иванова: „В групата на хората от бизнеса бе изразена позицията, че са необходими и някои законодателни промени, които да се подкрепят от местните и регионални власти.”

Владислав Караилиев: „Приемам идеята за законодателно решение, за промени в закона.”

Илиян Опрев: „На вторите срещи очакваме повече присъствие. Ковачевци и Земен винаги липсват.”

арх. Александра Бабунска: Представи останалите точки от дневния ред и докладва за:

 1. Дейността на Областния съвет за регионално развитие за 2012г.:

През изтеклата 2012 година в Областна администрация Перник са проведени две заседания на Областния съвет за развитие на област Перник.

На първото заседание на Съвета, което е проведено на 03.05.2012г., е обсъдена и приета Областната стратегия за подобряване на безопасността и движението по пътищата (ОСПБДП) 2011-2020. Стратегията е рамков документ, разработен в съответствие с Националната стратегия за подобряване на безопасността и движението по пътищата 2011-2020 и задава насоките за изпълнение на политиката за подобряване на условията за движение по пътищата и намаляване на жертвите при пътнотранспортни произшествия. Документът е приет на 22 март 2012г. на проведена работна среща с представители на териториалните структури на министерства и ведомства на територията на област Перник. На представителите на съвета са представени шестте стратегически цели и дефинираните оперативни цели към тях.

Второто заседание бе проведено на 11.12.2012г. с участието на представители на Секретариата на Регионалния съвет за развитие от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На заседанието бе представено резюме от заседанието на Регионалния съвет за развитие от 05.12.2012г., чиито основни теми са Проектът на Регионалния план за развитие на Югозападен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. и представянето на информация за напредъка по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Югозападния район за изтичащия програмен период. Освен това членовете на съвета бяха запознати с Методическите насоки за разработване на Областната стратегия за развитие на област Перник и на общинските планове за развитие.

 1. План за дейността на Областния съвет за регионално развитие за 2013 г.:

Към този момент се предвижда да бъдат проведени общо шест заседания на Областния съвет за развитие през 2013г.

Първото заседание за тази година бе проведено на 08.02.2013г. Основен акцент в него бе разработването на новата Областна стратегия за развитие на област Перник за периода 2014-2020 година. Представители на Областната администрация и на фирма „Идеин”, която е наета да разработва Стратегията, представиха на членовете основните изисквания за структурата и съдържанието на документа, както и за разпределението на функциите и отговорностите в процеса на събиране на информация и изготвянето й. На срещата бе гласувано сформирането на шест експертни работни групи, в които да вземат участие представителите на общините и общинските съвети, териториалните структури на министерствата и ведомствата на територията на областта, както и неправителствени организации и граждански сдружения. Целта на сформирането на групите е подпомагане на дейностите по формулиране на проблемите и генериране на идеи и предложения за бъдещото развитие. Бе предоставен и графика на дейностите по изготвяне на Стратегията. На заседанието бе приет и актуализиран Правилник за дейността на Съвета.

Настоящото заседание е второто за годината и на него се представя Доклада за дейността на Съвета през 2012г. и Плана за действие на Съвета през 2013г.

Третото заседание е планувано да бъде на 24.04.2013г. и негова основна тема ще бъде обсъждането на първата версия на Областната стратегия, която трябва да бъде внесена за разглеждане и съгласуване с Регионалния съвет за развитие на Югозападен район на 14.05.2013г.

Четвъртото заседание е планувано да бъде на 29.05.2013г., като основната му задача е да гласува приемането на Областната стратегия.

До края на годината се предвижда да бъдат проведени още две заседания – едно от които ще бъде свързано с разработването и разглеждането на Общинските планове за развитие, които трябва да бъдат приети не по-късно от края на месец септември 2013г. Областният съвет за развитие има задължението да следи за изпълнението на изготвянето на Предварителна оценка за социално-икономическото въздействие и Екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда към тях.

Другото заседание, което е планувано, предвижда представянето на Областната стратегия за интеграция на ромите в област Перник за периода 2013-2020г.

Елена Иванова: „Благодаря на общините Перник, Брезник, Радомир и Трън за активното участие.”

Иво Петров: „Благодарим за отделеното време на присъстващите. Това са важни документи за втория програмен период на развитие 2014-2020г.”

Г-н Петров закри заседанието.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия