Решения от заседанието на Областния съвет за развитие на област Перник от 10.09.2013г.
Сряда, 11 Септември 2013 10:04

Членовете на Съвета се запознаха с постъпилите предложения от страна на община Перник (предложение 1) и от дирекция „Бюро по труда” (предложение 2), които вече са отразени в новия стратегически документ.

Поради липса на необходимия кворум, „Стратегията за ученето през целия живот” (2013 – 2020 г.) ще бъде приета с неприсъствена процедура.

На заседанието бяха обсъдени необходимостта и възможностите за синхронизация между Областната стратегия, общинските планове и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Перник.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия