ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД
Неделя, 27 Януари 2013 11:26

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И  ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С този правилник се уреждат  устройството и дейността на Областния съвет по условия на труд.

Чл.2 Областният съвет по условия на труд осъществява своята дейност в съответствие с изискванията на нормативните актове.

Чл.3 Областният съвет по условия на труд осъществява своята дейност самостоятелност или във взаимодействие със съответните специализирани държавни органи, съобразно тяхната компетентност.

Чл.4 Областният съвет по условия на труд осъществява координация, консултация и сътрудничество при разработване и провеждане на регионалната политика за осъществяване на ЗБУТ.

Чл.5 Цялостната дейност на Областният съвет по условия на труд се осъществява по предварително утвърдена годишна програма, в съответствие със годишните програми на специализираните органи по ЗБУТ.

Чл.6 (1) Областният съвет по условия на труд провежда редовни заседания на всеки три месеца, които се свикват и ръководят от председателя. За обсъждане на внезапно възникнали въпроси, по искане на всеки от членовете областния съвет може да провежда извънредни заседания.

(2) Писмените материали за заседанията се изпращат от председателя на всеки член на съвета не по-късно от 5 дни преди заседанието.

(2) Изм. Дневният ред и материалите за заседанията се подготвят от секретаря и се изпращат на всеки член на Съвета не по-късно от 5/пет/ дни преди заседанието по електронна поща. При невъзможност материалите да бъдат предоставени в петдневен срок, се предоставят и разглеждат на заседанието

(3) В случаите на необходимост от провеждане на извънредно заседание на съвета, членът на съвета поискал свикването му, съгласува с председателя и останалите членове датата на заседанието, като изпраща материалите по предложените за разглеждането въпроси за всички участници най-малко 5 работни дни преди заседанието.

(4) Заседанията се протоколират, от представител на областна администрация, като протокола подписан от протоколчика и председателя на съвета се изпраща не по-късно от 7 дни от провеждане на заседанието на всички страни участници в съвета.

чл.7 (1) Заседание на Областния съвет по условия на труд се провежда, когато присъстват не по-малка от 2/3 от общия брой от членовете на съвета.

(2) Участник, който е възпрепятстван да участва в заседание на съвета, може предварително да изрази становището си по обсъжданите въпроси в писмен вид, което представя на председателя.

Чл.8 Областният съвет по условия на труд взема решенията си единодушно.

Чл.8 Изм. Областният съвет по условия на труд взема решенията си с обикновено мнозинство.

Чл.9 Становищата и предложенията на Областния съвет по условия на труд по обсъждани въпроси и приети решения се изпращат до съответната инстанция или вносители от председателя на съвета.

Чл.10 (1) В заседанията на съвета могат да бъдат канени ръководители и специалисти от други организации.

(2) На заседание на съвета всеки член може да превлича до двама експерти по отделни въпроси.

Чл.11 Във връзка с извършване на проучване и разработване на проекти по специфични въпроси, с решение на съвета се сформират целеви работни групи.

ГЛАВА ВТОРА

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл.12 (1) Приема регионални програми за проучване и разработване на проекти за оптимизиране на условията на труд и ги представят на фонд “Условия на труд” за финансиране.

(2) Председателят на Областния съвет по условия на труд или оторизирано от него лице представя информация пред съвета за възможностите за финансиране от фонд “Условия на труд” на проекти и програми на Областния съвет по условия на труд.

Чл.13 Обсъжда състоянието на дейността по осигуряване на ЗЗБУТ в региона или в отделни предприятия.

Чл.14 Координира дейността на регионалните органи по контрола на условията на труд.

Чл.15 Оказва съдействие на КУТ и ГУТ при решаване на конкретни проблеми.

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

СТРУКТУРА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПОУСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл.16 (1)Областният съвет по условия на труд се сформира със заповед на областния управител.

(2) Състава на съвета се променя по предложение на съответната страна – участник в съвета.

(3) В случай на невъзможност член на съвета на присъства на заседание, съответната организация има право да изпрати друг свой представител.

(3) Изм. В случай на невъзможност член на съвета на присъства на заседание, съответната организация има право да изпрати друг свой представител, когото упълномощи писмено.

Чл.17 Възложените функции и задачи на Областният съвет по условия на труд се реализират от действащите членове съвета, съгласувано с специализираните органи по ЗБУТ

Чл.18 Областният съвет по условия на труд се състои от представители на съществуващите регионални съюзи или организации на представителните организации на работещите и служителите и на работодателите и от равен на тях брой представители на областната администрация.

Чл.19 Областният съвет по условия на труд се състои от:

1.Представител на КНСБ;

2. Представител на “Подкрепа”;

3.Представител на ПТПП;

4.Представители на областна администрация.

Чл.19 Изм. Областният съвет по условия на труд се състои от:

1.Представител на КНСБ;

2. Представител на “Подкрепа”;

3.Представител на ПТПП;

4. Представител на БСК;

5.Представители на областна администрация

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1 Този правилник се приема на основание чл.43 от ЗЗБУТ.

2 Този правилник се изменя, отменя или допълва с решение на съвета.

Правилникът е приет на заседание на комисията при Областният съвет по условия на труд на  20.01.2011 година

Екип за мониторинг на Правилника:

Иванка Василева -  главен експерт „Регионално развитие” в дирекция „АКРРДС”-секретар на съвета

Любомир Жотев- председател на СРС „ Подкрепа” , гр. Перник

Симеон Илиев- Изпълнителен директор на Регионален бизнес център, гр. Перник

Председател:

Радослав Людмилов Йорданов – Заместник областен управител  на област с административен център - Перник (....................)

                                                                                                                                                                                                  подпис

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия