ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА 2010Г.
Вторник, 03 Май 2011 16:02

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА 2010Г.

Цялостната дейност на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област с административен център Перник през 2010г. е насочена към осъществяване на  регионалната политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и координиране дейността на териториалните органи по контрола на условията на труд.

Дейността на Областния съвет по условия на труд е в съответствие с приоритетите на Програмата на Правителството на европейското развитие на България и нормативните актове.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

През 2010г. дейността на Областния съвет по условия на труд се извършва на основание чл.43 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за устройството и дейността му.

Със Заповед на Областния управител № РД - 504 от 22.11 2010г. е актуализиран състава на Областния съвет по условия на труд. Председател е заместник областен управител. В състава му са включени:

  • представители на регионалните структури на представителните организации на работодателите - Пернишка тъговско- промишлена палата и Българска стопанска камара;
  • представители на регионалните структури на представителните организации на работещите - КНСБ и КТ «Подкрепа»;
  • представители на областна администрация.

Изготвени са промени в Правилника за устройството и дейността на Областния съвет по условия на труд и предстои тяхното утвърждаване. Направените промени са в посока оптимизиране на дейността и засягат оперативността при свикване на заседания.

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ТЕНДЕНЦИИТЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ОБЛАСТ ПЕРНИК

Съгладно отчет на Дирекция «Инспекция по труда» -отдел Перник при спазване на законодателството в областта по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, през 2010г. са констатирани 2980 бр.нарушения, които представляват 59,31% от общия брой нарушения на трудовото законодателство. Приложени са 21 бр. принудителни административни мерки на основание чл.404, ал.1 т.3 от КТ.

През същия период на 2009г. нарушенията по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд труд са 3176 бр., които представляват 61,23% от общия брой нарушения.

Характеристиката на констатираните нарушения е следната:

Нарушения

Брой

Организация и управление на дейността за осигуряване на ЗБУТ

1795

Безопасност на работното оборудване и технологичните процеси

554

Хигиена на труда

631

През 2010г. са съставени 65 акта за нарушение на трудовото законодателство на работодатели, длъжностни лица и работници.

През 2009г. са съставени 169 акта за нарушение на трудовото законодателство на работодатели, длъжностни лица и работници.

Един от главните критерии за оценка ефективността на организацията и управлението на дейността на здравословните и безопасни условия на труд е работата по оценката на професионалния риск. Изготвянето на оценката на риска и предприемането на мерки за неговото отстраняване или минимизиране е основата, върху която се осигуряват здравословните и безопасни условия и се предотвратяват причините за допускане на трудови злополуки и професионални заболявания.

От извършените проверки е установено, че повечето работодатели са извършили оценка на риска. Подобрено е качеството на голяма част от изготвените оценки на риска. Приети са съответните програми с мероприятия за неговото намаляване, предотвратяване или ограничаване, като една голяма част от тях са изпълнени или са в процес на изпълнение. В значителна част от проверените предприятия е извършена конкретна практическа работа по изпълнение на предвидените мерки за отстраняване или минимизиране на производствения риск. Има случаи, в които оценката на риска е извършена формално, без да е отчетено състоянието на факторите на работната среда. За съжаление все още някои работодатели смятат, че с представянето на сключен договор със СТМ в Д “ИТ” техните задължения приключват. Проблемите, които съществуват са свързани с качеството на реално предлаганата услуга и финансовият еквивалент задължаващ предприятието. Основно услугата, която се предлага е разработването на оценка на риска и често тя не отговаря на конкретните условия или не са извършени измервания на показателите, за да се определи базата за съществуващия риск и мерките за намаляването му. Втората група услуги, която се предлага е извършването на профилактичните медицински прегледи и анализ на здравното състояние, които по-често не са съобразени с условията на труд или няма направен здравен анализ.

Изключително трудно се изпълняват изискванията на ЗЗБУТ в микро предприятията от всички икономически дейности. Пълното прилагане на закона за тези фирми е непосилно. Липсва ясно определение на понятието семеен бизнес, не е очертан кръга на работниците, полагащи труд в такива фирми, както и приложението на закона в тези фирми. Не са фиксирани сроковете, в които работодателят трябва да приложи основните законови изисквания /например срок за изготвяне на оценка на риска за новооткрита фирма, срок за преразглеждането и т.н/, което затруднява упражняването на контрола.

Едно от основните оплаквания през зимния период е за работа при много ниски температури, а не са заложени като императивна норма минималните и максимални допустимите норми за температура на въздуха в Наредба №7/1999.

През  на 2010г. са спрени 19бр. машини и съоръжения съответно 3бр. крана и 1бр. парен котел в Мапа Дженгиз”ДЗЗД, 1бр. ел. телфер 3,2 тона и 1бр. въздушен компресор в "Малогабаритна заваръчна техника” АД, с. Извор и 1бр. ел. телфер в „Топлофикация Перник” ЕАД, колона R1 на мостово съоръжение км 15+700 на „Мапа Дженгиз” ДЗЗД, изкоп за колона L12 на колона на км18+400 на „Нир България”ООД, мостов едногредов гран на „Вибаулискс” ООД и въздушен компресор на „Гес Трейд” ООД. През същия период на 2009г. са спрени 5 бр. машини и съоръжения.

Най-чести нарушения на нормите на ЗЗБУТ са :

-Не се осигурява работно облекло при постъпването на работа.

-Не е определен срок на износване на работното облекло.

-В цеховете за производство не се осигурява затопляне през зимните месеци.

- За вентилационните уредби не се води документация, съдържаща техническите параметри, резултати от изпитания и измервания и инструкция за експлоатация и ремонт.

-Изготвените правила за здравословни и безопасни условия на труд /инструкции за безопасна работа / не са обявени на работното място.

-Не е проведено обучение по безопасност и здраве при работа на лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа.

Икономически дейности, в които през анализирания период са извършени най-малък брой проверки или не са били обхванати от контролна дейност.

КИД 32 – „Производство, некласифицирано другаде”; КИД 37 – „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води”; КИД 39 –„Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци” КИД 60 – „Радио- и телевизионна дейност”; КИД 61 – „Далекосъобщения”; КИД 62 – „Дейности в областта на информационните технологии”; КИД 63 – „Информационни услуги”; КИД 64 – „Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване”; КИД 65 – „Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване”; КИД 68 – „Операции с недвижими имоти”; КИД 70 – „Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението”; КИД 72 – „Научноизследователска и развойна дейност”; КИД 73 – „Рекламна дейност и проучване на пазари”; КИД 75 – „Ветеринарномедицинска дейност”; КИД 77 – „Даване под наем и оперативен лизинг”; КИД 79 – „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации”; КИД 87 – „Медико-социални грижи с настаняване”; КИД 88 - „Социална работа без настаняване”; КИД 93 - „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих”; КИД 97 – „Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал”; КИД 98 – „Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление”.

Трудов травматизъм

Трудовият травматизъм за 2010г. по оперативни данни на Националния осигурителен институт е намалял в сравнение с  2009г. и 2008г.

През  2008г. са регистрирани 77 бр. трудови злополуки, през 2009г. са регистрирани по 47 бр. трудови злополуки, за същия период на 2010г. те са 46 броя. За отчетния период на 2010г. е допусната 1 смъртна трудова злополука, през 2009г. е допуснатa също 1 смъртна злополука, а през същия период на 2008г. са допуснати 3 бр.смъртни злополуки.

Няма допуснати трудови злополуки довели до трайна инвалидност.     Не се откроява икономически отрасъл

със завишен трудов травматизъм. Причините за допуснатите трудови злополуки се крият в неспазване правилата за безопасна работа, неосигуряване на ЗБУТ, неправилна работа при обслужване на работното оборудване, недостатъчно добър ред и поддържане на работните площадки. В по-голямата си част предприятията, допуснали трудови злополуки са подценили потенциалната опасност, която се крие при движение по пътищата на предприятието и извън него. Продължава да съществува подценяване на опасностите и прекалена самоувереност от страна на работниците, относно неизползване на ЛПС, при почистване на машини по време на движение. Намаляване на броя на трудовите злополуки се наблюдава в икономическите дейности: 28-Производство на машини, оборудване и домакински уреди.

Периодичен контрол:

Чрез осъществяването на периодичен контрол в рисковите производства и дейности се е утвърдила една “добра практика”, която е способствала за положителна промяна в редица направления по осигуряване на ЗБУТ.

С въвеждането на периодичния контрол като цяло се увеличава разкриваемостта на нарушенията в областта на здравословните и безопасни условия на труд и с това – се повишава ефективността на контрола в рисковите производства и обекти. Извършени са проверки в следните предприятия:  «Булглас» ЕООД /КИД 23.1/– преработка на стъкло, «Тера» ООД /КИД 23.32/– производство на керамични изделия, «Водоснабдяване» ЕООД /КИД 20/- употреба на хлор в хлораторна станция на пречиствателна станция за питейни води – Брезник, «Мини открит въгледобив» ЕАД, "Заводски строежи - Перник" АД - кариера с. Студена, "Шенер България" ООД, - кариера с. Студена, "СигмаМет" ЕООД, "СК-13 Пътстрой"-АД – кариера с. Студена, "Хидроминерал" ООД, "Рекоул" АД, "Автомагистрали Хемус" АД - клон Дупница – кариера с. Студена, "АЛПА 2000" ООД кариера дебела могила с. Стефаново, «Въглища-Перник» ООД, Кариери и Вародобив АД.

През 2010 г. в «Мини открит въгледобив» ЕАД са направени следните подобрения:

- Монтирана е нова помпена уредба и нов водосборник в котлована на рудник «Република»;

- Изградена е линия високо напрежение на изводи «Корекция» и «Бучино» на рудник «Република»;

- Изгражзане и удължаване на линия високо напрежение «Запад», «Табани» и «Батак» на рудник «Открит руднник – обединен»;

- Монтиран е нов автоматичен пробовземач на позиция ГТЛ 35 в Обогатителна фабрика;

- Закупен е нов автобус за превоз на работниците от управлението на р-к «Република» до работните им места;

Направена е основна реконструкция на ж.п. коловози към «Обогатителна фабрика» товарище «Шахта», «Обогатителна фабрика» товарище «Република» и гара «Обогатителна фабрика».

Съгласно писмо изх. № 0104-0933 от 19.01.2010г. на Изпълнителния директор на ИА „ГИТ”, Д “ИТ” Перник извърши общо 13 броя проверки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в складови бази, в които се съхраняват препарати за растителна защита и токсични

химични вещества на територията на област Перник.

При проверките са констатирани следните нарушения :

В Стомана Индъстри” АД не е актуализирана оценката на риска в частта за специфичните рискове при работа и съхранение на използваните към момента на проверката токсични химични вещества (ТХВ).

В „КАМЕТ” ООД, Стомана Индъстри” АД, „Солидус” ООД, „ФЕРОМАГНИТ” АД, Минералмаш”-АД не се води картотека на токсични химични вещества, не са поставени установените знаци, сигнализиращи наличието на вредните за здравето вещества, не се провежда периодичен контрол за съдържанието на вредни вещества във въздуха на работните места в близост до складовете за съхранение на ТХВ, не е осигурено подходящо обучение и инструктаж на работещите за видовете знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа, както и за изискванията и условията за тяхното използване.

В община Трън, община Брезник, община Радомир, ЗПК “Единство-93” с.Мещица не е осигурено подходящо обучение и инструктаж на работещите за видовете знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа, а в община Трън разположените 3бр. ББ-куба са без поставени установените знаци сигнализиращи наличието на вредните за здравето вещества.

В Кметство с. Кошарево община Брезник, Кметство с. Селищен дол община Перник, „Кадем” ЕООД с. Богданов дол община Перник, Кметство с. Елов дол община Земен проверките са приключили с доклад поради липса на нарушения. Състоянието на ББ кубовете съхраняващи препарати и вещества за растителна защита е добро. Има необходимата маркировка и знаци, сигнализиращи наличието на вредните за здравето вещества Периодичната им поддръжка и проверка се осъществява от „Бал Бок Инженеринг” АД гр. София.

Констатирани са 20 бр. нарушения и са дадени 20бр. задължителни за изпълнение предписания по здравословни и безопасни условия на труд.

Съгласно писмо изх. № 0104-1856 от 04.02.2010г. на Изпълнителния директор на ИА „ГИТ”, са извършени съвместни проверки с регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” – Перник към ГД “ИДТН” София и Областно звено за пожарна безопасност и спасяване към ОД на МВР – Перник.

Извършени са общо 18 броя проверки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и по осъщестяване на трудови правоотношения в обекти, в които се извършват дейности свързани със зареждане, търговия, технически прегледи и монтаж на уреди и съоръжения за втечнени въглеводородни газове /пропан-бутан и метан/. От извършените 18 броя проверки, 16 са газостанции, те са приключени с доклад, поради неконстатирани нарушения.

III. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД.

През 2010г. Областния съвет по условия на труд е провел едно заседание:

* 16.12.2010г. Основни точки от дневния ред на заседанието:

1. Разглеждане на предложения за промени в Правилника за устройството и дейността на Областния съвет по условия на труд.

2. Отчет-анализ за дейността на Дирекция „Инспекция по труда” София, отдел Перник за деветмесечието на 2010г.

Взетите решения са в посока активизиране дейността на съвета. Насрочено е заседание през месец януари 2011г., на което ще бъдат утвърдени промените в Правилника за устройството и дейността на Областния съвет по условия на труд и годишна програма за 2011г., в съответствие с годишните програми на специализираните органи по ЗБУТ.

IV.ОСИГУРЯВАНЕ НА ОТКРИТОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И ОТЧЕНТОСТ

През 2010г. информацията за дейността на Областния съвет по условия на труд е публикувана на сайта на Областна администрация Перник www.pk.government.bg.  Проведеното заседание е отразено в местните медии.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия