ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОССЕИВ
Неделя, 27 Януари 2013 11:36

 

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси е координиращ и консултативен орган, който подпомага Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /НССЕИВ/ към Министерския в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси.

Чл.2 Областният съвет съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека.

Чл.3 Областният съвет осъществява своята дейност за постигане на следните цели:

1. Гарантиране равното право на човешко развитие;

2. Запазване и укрепване на етническата толерантност и разбирателство;

3.  Анализиране на възникналите и работа за недопускане на локални междуетнически и етносоциални конфликти;

4.       Създаване и развитие на условия, необходими за българските граждани, принадлежащи към етнически малцинства, да поддържат и развиват своята култура, както и да съхраняват най-важните елементи на своята идентичност - религия, език, традиции и културно наследство;

5. Утвърждаване във всички области на икономическия, социалния, политическия и културния живот на пълно и ефективно равенство между българските граждани и повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на дискриминация;

Глава втора

СТРУКТУРА И СЪСТАВ

Чл. 4 Към Областния управител се създава Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, като консултативен и координиращ орган, подпомагащ провеждането на политиката по етническите и интеграционните въпроси на областно ниво.

Чл. 5 Областният съвет се състои от председател, секретар и членове.

5 /1/. Председател на областния съвет е Областният управител.

5 /2/. Членове на Областния съвет са:

- Ръководители на териториални звена на централната изпълнителна власт в областта - Регионалния инспекторат по образование; Регионалната здравна инспекция; Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите; Регионалната дирекция за национален строителен контрол; Регионалната служба по заетостта; Регионалната дирекция за социално подпомагане; териториалното статистическо бюро; Областна дирекция "Полиция"; Областна дирекция "Земеделие" и други, имащи отношение към дейността на областния съвет;

- Заместник-кметовете, отговарящи по етническите и интеграционните въпроси в общините на територията на областта;

- Представители на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, имащи уставни цели и най-малко двегодишна активна общественополезна

дейност, съответстваща на целите, посочени в чл. 2, и които са приети за членове на областния съвет с решение на председателя на областния съвет.

Чл.6 Областният управител със заповед определя поименния състав на областния съвет.

Чл.7 Секретар на областния съвет е експерт по етническите и интеграционните въпроси от областната администрация.

Чл.8 Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси координира своята работа със секретариата на Националния съвет , изготвя тримесечни

отчети за своята дейност и ги предоставя на секретариата на Националния съвет.

Чл.9 Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез експертите по етническите и интеграционните въпроси в съответната областна или администрация подават периодично информация с цел актуализиране на регистъра по чл. 11, ал. 2, т. 2., според ПРАВИЛНИКА за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (Загл. изм. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 15.04.2011 г.)

Глава трета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 10 (1) Областният съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на 3 месеца от председателя или по искане най-малко на една трета от членовете му.

(2) Предложението за дневен ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на Областния съвет най-малко 7 работни дни преди датата на заседанието. Мотивирани предложения за промени в дневния ред може да внася всеки член на Областния съвет най-късно 3 работни дни преди заседанието. Дневният ред се приема от Областния съвет на съответното заседание.

(3) Заседанията на ОССЕИВ са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.

(4) Решенията се вземат по решение на 2/3 от присъстващите членове на Съвета.

(5) За разглежданите на заседанието на Съвета въпроси, приетите решения и изразените становища се изготвя протокол, който се подписва от председателя, секретаря.

Взетите решения се отразяват в протокола и към него се прилагат материалите, разгледани на заседанието. Копия от протокола се изпращат на членовете в 10-дневен срок.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за администрацията.

Звено за мониторинг и оценка за оперативното изпълнение на дейностите по Областната стратегия за интеграция на ромите:

Експерт по ЕИВ от Областна администрация Перник;

Зам. кметове на общини, в чийто ресор влизат етническите въпроси / Общини, които имат изготвени и приети от ОбС Общински планове за действие за интеграция на ромите/ ;

Директори на МОМН, РДСП, РЗИ;

Председател на Сдружение „Саворе джувля”, Перник

Председател:

инж. Иво Данаилов Петров - областен управител на област с административен център Перник (.........................)

                                                                                                                                                                    подпис

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия