ЗАСЕДАНИЕ ОТ 21 ЮЛИ 2010 Г.
Сряда, 18 Май 2011 11:43

На 21 юли 2010 г. от 10.00 ч.в заседателната зала на Областна администрация-Перник се проведе второ заседание на Областния съвет за сътрудничество по ЕДВ при следния дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на Правилник за устройството и дейността на ОССЕДВ;

 2. Разни.

 На заседанието присъстваха представители на институции и НПО. Бяха внесени промени в Правилника за дейността на Съвета, съобразно внесените предложения.

 Членовете на ОССЕДВ взеха следните решения:

 Зам. председатели  на ОССЕДВ са:

 1. Заместник областен управител, определен от Областния управител и

 втори зам. председател от квотата на НПО, излъчен от всички организации;

 2. Юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в обществено полезна дейност по чл.3 ал. 3 и 4, желаещи да участват в съвета, подават до неговия председател молба по образец и съдебно удостоверение за актуално състояние. Председателят на Областния съвет се произнася по молбата в едномесечен срок;

 3. Секретарят на ОССЕДВ предложи следната промяна: вм. Предложенията за дневен ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на областния съвет най-малко 5 работни дни преди датата на заседанието. Мотивирани предложения за промени на дневния ред може да внася всеки член на Областния съвет най-късно 3 работни дни преди заседанието. Дневният ред се приема от Областния съвет на съответното заседание;

 4. Решенията се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието членове.

 5. Общинските съвети по етнически и демографски въпроси изготвят тримесечни отчети за своята дейност и ги предоставят на секретариата на Националния съвет чрез Областния съвет.

 Заместник областният управител Радослав Йорданов напомни, че всички НПО, неподали съдебно удостоверение за актуално състояние и заявление за участие в съвета, трябва да направят това, ако искат да участват активно в работата на този съвет. Чрез деловодството на Областна администрация, в рамките на 5 работни дни преди следващото заседание на ОССЕДВ, могат писмено да внасят своите предложения по жилищните и други проблеми.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия