ЗАСЕДАНИЕ ОТ 21.06.2010Г.
Понеделник, 16 Май 2011 14:21

 Днес - 21 юни 2010г. от 10.00ч. в заседателната зала на Областна администрация-Перник се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси при следния дневен ред:

1.Представяне на участниците;

2.Представяне на актуализираната Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество;

3.Приемане на Правилника за работа на ОССЕДВ;

4.Разни

По т. 2 от дневния ред, г-н Радослав Йорданов представи на присъстващите г-н Милен Миланов-Национален координатор на Декадата на ромското включване. Г-н Миланов отбеляза, че заповедта за Областния съвет по ЕДВ трябва да бъде променена, тъй като според правилника на Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси / НССЕДВ/ към МС, в работата на областните съвети по ЕДВ участват не просто представители на общини и институции,а зам.кметове, в чийто ресор са етническите въпроси и ръководители на институциите. Той препоръча в общините да бъдат създадени Общински съвети по ЕДВ.

По т.2- Приемане на Правилника за работа на ОССЕДВ, г-н Йорданов направи 3 предложения:

-         Правилникът да бъде приет на първо четене;

-         Предложенията за допълнение и изменение на Правилника за работа на ОССЕДВ да бъдат внесени писмено чрез деловодството на Областна админисктрация до 17.00 часа на 16 юли 2010г.;

-         Следващото заседание на Областния съвет по ЕДВ да се проведе от 10.00ч. на 21 юли 2010г.в заседателната зала на ОА-Перник.

Предложенията бяха приети с пълно мнозинство.

По т. 3 от дневния ред, г-н Р. Йорданов даде думата на г-н Милен Миланов- Национален координатор по Декадата на ромското включване да представи актуализираната Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество.

Г-н Миланов сподели от своите позиция и опит, че в Общинските планове за развитие липсват мерки, насочени към интеграция на ромите. Няма планиране на средства и ресурси за изравняване на ромската общност към останалото население, липсва обмен между отделните общини на основани върху практика политики. Комуникацията и съвместните действия на гражданското общество, с активното участие на ромите е важен момент за решаване на проблеми и интегриране на ромите в обществото-допълни г-н М. Миланов.

По приоритет образование г-н Миланов изнесе следните данни:

20,5 % от ромите не завършват начално образование, докато при българите процентът е нулев, а едва 0,3 % са ромите висшисти в страната.

Обхващането на всички ромски деца в подготвителна група е много важно и е ангажимент на регионалните инспекторати, не без участието на местната власт. Там, където учениците са 100% от ромски произход Инспекторатите трябва да упражняват контрол върху качеството на образование.

По приоритет здравеопазване успешна практика е обучението и назначаването на ромски здравни медиатори в общините.Тези хора работят на терен,сред ромската общност. Важно е да се работи по превенция на здравето, на ХИФ, СПИН и др. полово предавани болести. В последно време е завишен и броя на болните от туберколоза.

По приоритет  подобряване жилищните условия на ромите г-н Миланов сподели, че е голям проблемът с незаконното строителство и с малките по  площ жилища, в които живеят многолюдни ромски семейства.

Ако общините имат воля, могат да прегледат кадастъра, да определят терен,да го парцелират и да обявят търг, в който желаещи ромски семейства да се включат,да закупят парцели и да си построят домове/пример-община Панагюрище/.

Оперативна програма Регионално развитие ще се препрограмира, допълни г-н Миланов и до 3 % от Европейския фонд за регионално развитие ще са за подобряване жилищните условия на ромите.В тази връзка общините трябва да повишат капацитета си за изработване на качествени проекти,за да се възползват от този ресурс.

По приоритет трудова заетост г-н Миланов подчерта ролята на ромските трудови медиатори. Те трябва да обясняват на ромите колко е важно да се регистрират в Бюрата по труда,да информират своевременно хората за възможности за квалификация и преквалификация и възможности за работа. Техен ангажимент е и организирането на т.нар.трудови борси.

По приоритет недискриминация и равни възможности основен нормативен документ е Законът за защита от дискриминация.Предявяване на претенции за нарушени права и прояви на дискриминация може да се прави пред Комисията за защита от дискриминация.

Много важна е ролята на читалищата в ромската общност – отбеляза г-н Миланов. Там, където има работещи читалища, обхванати в различни форми и дейности млади хора от ромски произход, престъпността е поне 3 пъти по-малка.

Г-н Йорданов даде думата на участниците в заседанието за дискусия по представените приоритети.

Г-жа Е. Димитрова от община Перник сподели, че общината има развити социални услуги. Когато търсят контакти с НПО, за да помогнат тази информация да стигне до повече хора от общността срещат несериозно отношение.

Г-н Миланов отговори,че ако в общината имат назначен експерт по ЕДвВ ще имат по-бърза и адекватна  връзка и с ромската общност.

Г-н И. Йосифов от Сдружение ”О романо дром” сподели,че проблемът,който назрява с жилищата,собственост на Мини Перник/л/ не се знае кога ще избухне, тъй като хората тънат в недоумение какво ще се случва и къде ще живеят.

Г-н Р. Йорданов разясни за проблема и предприетите мерки и отговори, че примерът с парцелирането би могло да бъде приложен и в Перник. Той допълни че е важна ролята на ромските читалища, които би трябвало да са образователно и духовно средище за общността, където младите хора да бъдат ангажирани с различни интересни и полезни за тях дейности, да бъдат обучавани  и да повишават своята грамотност. Активността на ромските организации също е от съществено значение - допълни той.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия