Проект за стратегия за равноправно интегриране на ромите в обществения живот

Стратегия за равноправно интегриране на ромите в обществения живот

Област Перник

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Основен мотив за изготвяне на Стратегията е да осъществи в реални измерения интеграцията на ромското население. Този документ се основава на:

 • Рамкова конвенция за защита на националните малцинства;
 • Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи;
 • Международният пакт за граждански и политически права;
 • Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество;
 • Закона за защита срещу дискриминацията;
 • Програма на Правителството за европейско развитие на България

Интеграцията е двупосочен процес и изисква участието както на малцинството, така и мнозинството. Тя не би била възможна, ако мнозинството не желае да приеме малцинствата. Такова желание трябва да бъде естествено и да се демонстрира още от ранна детска възраст. Ето защо младите хора са най-добрият агент на интеграцията, включително и заради енергичността си. Имат естествена потребност да общуват с връстниците си и са по-малко склонни да се дискриминират помежду си.

Интеграцията не изключва разнообразието. Това означава,че човек, смятащ себе си за интегриран, ще може да се самоопределя въз основа на етническия или националния си произход, без това да създава напрежение или да провокира нетолерантност.

Интеграцията е насочена към развитие. Човек от малцинството, който вече се е интегрирал, ще има същите възможности за личностно и професионално развитие, както и човек от мнозинството.ПРОБЛЕМИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА РОМСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
В ОБЛАСТ ПЕРНИК


Специфични проблеми:

 • Затруднена адаптация на децата от ромското население в детската градина и началното училище – което се подкрепя от фактите, че нямат придобити навици относно хигиена, хранене, игра и др.характерни за децата на възраст от 3 до 7 години ;
 • Незадоволително усвояване на преподавания учебен материал поради недостатъчна подготовка и самоподготовка по учебните предмети;
 • Недостиг на учители, познаващи културата на ромските групи – въпреки това те са подготвени за работа в многоетническа среда;
 • Ниска степен на грамотност и квалификация на възрастните роми;
 • Бедността като фактор за нередовно посещение и прогресиращо увеличаване броя на отпадналите ученици
 • Висока степен на безработица сред ромите от област Перник/общини Перник,Радомир,Брезник,Трън /
 • Ниски доходи на заетите в трудовоправни отношения, поради липса на образование и квалификация
 • Липса на насърчаване социално-икономическата интеграция на малцинствата чрез мерки за обучение и заетост ;
 • Наличие на обособени квартали ,с изцяло или с преобладаващ брой  ромско население,в които няма осигурени нормални санитарно-битови условия;
 • Ранни женитби

СТРАТЕГИЧЕСКИ  ЦЕЛИ

Общи стратегически цели:

 • Преодоляване на специфичните проблеми, които пречат за развитието на ромското малцинство;
 • Създаване предпоставки за по-успешна социализация на ромите;
 • Културното многообразие да бъде превърнато в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между общностите.

Главна стратегическа цел:

 • Насърчаване процеса на образователна, социална и икономическа интеграция и развитие .


Подцели:

 • Създаване и изграждане на Общински Съвети за сътрудничесто по етнически и демографски въпроси ;
 • Назначаване на ромски здравни и трудови медиатори по места;
 • Превенция срещу ранното отпадане на ученици и създаване на благоприятна мултикултурна среда в училищата;
 • Повишаване равнището на знания, умения и мотивация относно опазването, подържането и укрепването на собственото здраве;
 • Подобряване на социално-икономическото състояние;
 • Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от ромското население;
 • Създаване на условия за съхраняване и развитие на културната идентичност на ромите като част от националната българска култура;
 • Формиране на подходящ социално-политически климат, който да благоприятства реализацията на настоящата стратегия.

ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА

 • Ценностите и принципите на демократичното общество и по-специално принципът на равенството и недискриминация, както и международните стандарти в областта на правата на човека, закрилата на децата и защитата на малцинствата са в основата на настоящата стратегия и на всички произтичащи от нея политики и програми;
 • Съобразяване със съществуващата национална и международна нормативна база;
 • Равнопоставеност при участието на специалисти, занимаващи се с проблеми на етническите малцинства;
 • Експертно ниво на участие;
 • Дискусионност при обсъждане на съществуващите проблеми;
 • Съобразяване с натрупания опит и с положителните практики на нестопанските организации;
 • Активността на самите общности- родители, специалисти, ученици, младежи, общественици е от ключово значение за ценностното осмисляне и за осъществяването на интеграционния процес.
 • Отвореност на стратегията за актуализиране и допълване.


СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

 • Привличане на финансови средства чрез проекти от Европейския съюз и други финансови институции за подобряване качеството на образованието, чрез създаване на възможности за допълнителна специализирана квалификация;
 • Противодействие срещу проявите на расизъм и дискриминация на обществени места ;
 • Включване на гражданските организации и училищните настоятелства при разработването, провеждането и контрола на програми, свързани с интеграцията на малцинствата.ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАВНОПРАВНО ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВЪЗ ОСНОВА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ

Общи стратегически цели

Стратегическа цел 1:

Превенция срещу ранното отпадане на ученици и създаване на благоприятна мултикултурна среда в училищата.

Анализ:

 • Ниското качество на образованието сред малцинствената общност се дължи на следните условия:
 • Бедността;
 • Ниска степен на грамотност и квалификация на родителите;
 • Слабо развити услуги за превенция на изоставането и отпадането на децата от училище;
 • Социална изолация на децата, напускащи училище;
 • Финансови и жилищни проблеми в семейството.
 • Всичко това довежда до лавинообразно нарастване броя на децата от малцинствата, които не посещават училище или отпадат преди да завършат основно образование.

 

Задачи:

 

 • Повишаване ефективността на училищната мрежа- обхващане и задържане в училище на всички деца от етнически произход, подлежащи на задължително училищно обучение;
 • Провеждане на преквалификационни курсове на началните учители;
 • Подържане на постоянен контакт с представители на НПО и откриване на възможности за привличане на вниманието и ангажиране на лидерите.
 • Превенция на дискриминацията и агресията в училище


Дейности:


Образование:

 • Да се организира съвместна работа при предлагане услуги за деца в риск;
 • Обхващане в детски градини и в предучилищна подоготвка на деца в бедност;
 • Да се създадат програми за обучение и включване на деца от високорискови групи в допълнителни образователни форми и в дейности за повишаване на мотивацията за образование;
 • Провеждане на извънкласни дейности за изравняване на образователното ниво в съответствие с държавните образователни изисквания;
 • Да се подпомагат детските заведения и училищата с преобладаващ брой роми деца, да кандидатстват и участват в различни проекти на български и чуждестранни организации,в т.ч. и за т.нар. “зелени училища” и екскурзии за учебните заведения с преобладаващ брой деца от малцинствените групи;


Полиция:

 

 • Създаване програми за превенция на насилието над малолетни и непълнолетни и  извършването на противообществени прояви;
 • Съвместна работа с други институции и специалисти при предлагане услуги за деца с противообществени прояви и жертви на насилие;
 • Обмен на информация.

Стратегическа цел 2:

 • Повишаване равнището на знания, умения и мотивация сред малцинствата относно опазването, подържането и укрепването на собственото здраве.


Анализ:

Съгласно българското законодателство всички здравноосигурени лица- български граждани, независимо от своето етническо самоопределяне, пол, възраст, социален статус имат право на медицинска помощ, заплащана от Здравноосигурителната каса. Въпреки правото, давано от Закона, се наблюдават и негативни тенденции, свързани със здравословното състояние на малцинствата: висока заболеваемост. Сред причините са масовото обедняване, непълноценното хранене, постоянния стрес, нехигиенните жилищни условия, ранните и чести раждания при ромите. Често явление е отказът да се посещава личен лекар поради неплатежоспособност. Много семейства са изправени пред драматичния избор да си купят храна или лекарства.

Задачи:

 

 • Набиране на информация по проблема за здравеопазването на ромското население;
 • Назначаване по места на ромски здравни медиатори


Дейности:

 • Повишаване на здравната култура сред малцинствата посредством организирани тематични беседи и лекции;
 • Провеждане на текущ санитарен и противоепидемиологичен контрол от съответните органи;
 • Реализиране на превантивни програми “Детско здраве” и “Семейно планиране” чрез семейните лекари и нестопански организации;
 • Идентифициране на непълнолетни бъдещи майки от здравните медиатори и осигуряване на подкрепа и профилактика по време на бремеността; насочване към подходящи здравни и социални услуги;
 • Осигуряване на здравни консултации и профилактика, насочване към здравни специалисти от здравните медиатори;
 • Издаване на брошури и листовки от здравните организации и разпространяването им чрез здравните медиатори и младежите от малцинствата;


Стратегическа цел 3:

 • Подобряване на социално-икономическото състояние.


Анализ:

Липсата на образование и квалификация на малцинствата ги прави неконкурентни на трудовия пазар. Резултатът е нарастващ процент на безработица и огромен контингент от граждани за социално подпомагане. Поради липса на функционираща икономика общината няма собствени ресурси, за да се справи с нужните средства за социално подпомагане, което изостря социалното напрежение сред малцинствата.
Като трайна тенденция се явява дисбаланса между търсенето и предлагането на работна сила;
Оформят се рискови групи на регионалния трудов пазар, които са неравностойни по отношение на останалите субекти, предлагащи работната си сила;
Възможностите за успешна трудова реализация на малцинствата на сегашния етап са силно ограничени;
Като неравностойни групи на трудовия пазар се оформят:
младите        и          необразовани
лица с нисък образователен и квалификационен ценз,
продължително безработните лица
жените над 35 години


Задачи:

 • Разработване на специализирани програми за рисковите групи на пазара на труда;
 • Разкриване на алтернативни форми на услуги.
 • Засилване ролята на трудовите посредници, подобряване качеството и разширяване обхвата на предлаганите посреднически и консултантски услуги.

 

Дейности:

 • Провеждане на проучване за установяване на образователния статус, периода на изключване от пазара на труда; участие в активни мерки за интеграция на пазара на труда и източници на доходи сред роми в неравностойно положение;
 • Провеждане на програми за повишаване на образователното ниво и на квалификацията на роми с основно и по-ниско образованиие, трайно изключени от пазара на труда;
 • Реализиране на проекти с подбрани бенефициенти към регионалната програма за заетост, финансирани от МТСП и други външни източници;
 • Синхронизиране действията на всички партньори на пазара на труда- работници, работодатели и синдикати при решаване на проблемите на трудовия пазар, касаещи разкриването на нови работни места и ползването на преференции;
 • Подпомагане реализирането на програми за обучение по семейно планиране и професионално ориентиране на ромските жени.

Стратегическа цел 4:

Създаване на условия за съхраняване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства като част от националната българска култура.

Анализ:
Културната интеграция означава разширяване и задълбочаване на културните връзки между хората, независимо от тяхната етническа принадлежност и културни различия. Със специализираното и общо законодателство, свързано с културната

политика и равнопоставеността на културите на малцинствата, държавата гарантира културния диалог и създава условия за изява на културно многообразие. В любителските художествени колективи на читалищата в общината са включени талантливи представители на малцинствените общности. Активно се работи за откриване на млади таланти и включването им в различни формации и културни инициативи.

Дейности:

 • Съдействие от страна на ОССЕДВ за провеждане на културно-просветни програми и чествания на празниците на ромското население;
 • Да се съдейства за публикуване в медиите на материали, показващи живота на малцинствените групи, техния бит и култура;
 • Да се съдейства за разработването и реализирането на проекти за културната интеграция на малцинствата;
 • Да се стимулира участието на децата и учениците в пресъздаването на традиции и обичаи с цел изграждане у тях на нравствени и естетически ценности.
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия