ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

В ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД ПЕРНИК

 

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Този Правилник урежда реда, устройството, функциите и организацията на работа на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност в Област с административен център град Перник, наричан по - нататък за краткост “Съветът”.

Чл.2. Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност е създаден в изпълнение на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и Плана за действие за превенция и противодействие на корупцията /юли 2011г. - юли 2012г./.

ГЛАВА ІІ

ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ

Чл.3./1/Дейността на Съвета се основава на принципите за законност, отчетност, отговорност, публичност, прозрачност, равнопоставеност, своевременност, всеобхватност, ефективност, сътрудничество и координация между институциите на законодателната, изпълнителната, съдебната власт, бизнеса и медиите.

/2/ Съветът има следните основни цели:

 • Постигане на по-осезаеми резултати в борбата срещу масовите корупционни практики на територията на Областта;
 • Максимално ограничаване на организираната престъпна дейност на територията на Област Перник, ефективно наказателно преследване и отнемане на облагите от нея;
 • Да координира взаимодействието между представителите на местното самоуправление и местната администрация, органите на съдебната власт, местния бизнес, неправителствените организации, средствата за масово осведомяване и органите на държавната власт в Област Перник за изпълнение на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и в изпълнение на целите и дейностите, заложени в Националния план за действие за превенция и предотвратяване на корупцията /юли 2011 г.-юли 2012 г./;
 • Да помага за утвърждаване на законността и осигуряване на прозрачност и публичност на административно-управленските процеси;
 • Подобряване организацията на дейността на държавните структури за по-ефикасно противодействие на корупцията и организираната престъпност.

Глава IIІ

СТРУКТУРА

 

Чл.4./1/ Съветът е обществен орган към Областния управител за организиране, координация и контрол по изпълнението на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

/2/ Председател на Съвета е Областният управител на Област с административен център град Перник. Председателят ръководи заседанията на Съвета и го представлява пред трети лица.

/3/ Дейността на Председателя се подпомага от Заместник-председател и Секретар. Заместник - председател е упълномощен от Областния управител заместник - областен управител. Секретар е определен от Областния управител служител от състава на Областна администрация - Перник.

Чл. 5. Заместник-председателят подпомага работата на Председателя и го замества в негово отсъствие.

Чл.6./1/Секретарят приема предложения, подготвя дневния ред, води протокола от заседанията, координира, контролира и информира за изпълнението на взетите решения.

/2/ Секретарят изготвя и изпраща в Министерски съвет годишен отчет за дейността на Съвета.

Чл.7./1/ В състава на Съвета се включват представители на :

 • Областна администрация – Перник;
 • Органи на съдебната власт на територията на Област Перник;
 • Териториални структури на органите на изпълнителната власт;
 • Органи на местното самоуправление и местната администрация;
 • Стопанската сфера и частният бизнес;
 • Неправителствени организации;
 • Представители на медиите.

/2/ Председателят, Заместник-председателят, Секретарят и членовете на Съвета не получават възнаграждение.

ГЛАВА ІV

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

 

Чл.8. В съответствие с основните си цели Съветът:

 • Анализира и обследва условията и причините, пораждащи корупционна среда;
 • Анализира и обобщава постъпилата информация за предприетите мерки и действия от съответните компетентни органи срещу проявите на корупция и организирана престъпност;
 • Оценява ефективността на предприетите организационно-управленски действия за борба с корупцията и организираната престъпност от органите на държавата и местната власт на територията на Област Перник;
 • Прави предложения за предприемане на адекватни мерки и дава конкретни препоръки за корекция и допълване на антикорупционните програми на държавните и местни органи на властта в Област Перник;
 • Осъществява пряко наблюдение, координация и контрол на провежданата политика за борба с корупцията и организираната престъпност в Област Перник;
 • Предлага мерки за подобряване на ефективността в работата на контролните органи на местно ниво и за засилване взаимодействието им с правозащитните институции, както и за създаване на условия за обективност, безпристрастност и висок професионализъм в дейността на специализираните контролни органи в изпълнителната власт;
 • Изготвя план за дейността си в съответствие с приоритетите на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и съответния План за изпълнението й, приети от Министерски съвет;
 • Разглежда постъпили жалби и сигнали за корупция и организирана престъпна дейност;
 • Препраща сигнали и жалби на съответните държавни и местни органи на властта, съобразно кръга на техните компетенции;
 • Приема годишна програма за дейността си в началото на съответната календарна година;
 • Изготвя годишен отчетен доклад с анализи и препоръки за подобряване на работата на държавните и местни органи по противодействие на корупцията;
 • Запознава се с международния и национален опит в сферата на противодействието и борбата с корупцията и организираната престъпност и обсъжда, разработва и прилага програми в тази насока на областно ниво;
 • Прави предложения до Комисията за превенция и противодействие на корупцията към МС;
 • Разработва мерки за усъвършенстване на превантивните механизми за противодействие на корупцията и конфликта на интереси при взимането на управленски решения и в работата на администрацията и координира тяхното прилагане;
 • Прави предложения за оптимизиране на наказателната политика по случаи на корупция на територията на Областта;
 • Осигурява условия за упражняване на граждански контрол над дейността на държавните и местни органи на властта, за прозрачност и публичност на административно-управленските процеси, за насърчаване на честната конкуренция и равнопоставеност на бизнеса;
 • Информира обществеността за проблемите на превенцията и борбата с корупцията и организираната престъпност, с цел приобщаване на гражданите за тяхното решаване;
 • Формиране на устойчиви нагласи и активна гражданска позиция в обществото на територията на Областта за намаляване на толерантността към корупцията и организираната престъпност чрез образователни политики и комуникационни кампании;
 • Предприема и други мерки за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпна дейност на територията на Област Перник.

ГЛАВА V

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Раздел І

Заседания – редовни и извънредни

Чл.9./1/ Редовните заседания на Съвета се провеждат не по-малко от два пъти в годината. При наличие на постъпил сигнал се свиква извънредно заседание за разглеждането му.

/2/ Заседанията на Съвета се свикват от Председателя, който след предложение на Секретаря, определя дневния ред и материалите за обсъждане.

/3/ Поканата с дневния ред и материалите за заседанията се подготвят от Секретаря и се изпращат на членовете на Съвета най-късно 5 дни преди датата на заседанието.

/4/ Всеки член на Съвета може да прави предложения за включване в дневния ред, както и да внася становища от органа или организацията, които представлява, по обсъжданите Съвета въпроси.

Чл.10./1/ При необходимост могат да се провеждат извънредни и неприсъствени заседания. Извънредно или неприсъствено заседание може да се свика и по искане на една трета от членовете на Съвета. Искането се отправя до Секретаря.

/2/ Условията и реда за провеждане на извънредните и неприсъствените заседания на Съвета се определят с актовете за свикването им и зависят от проблемите и конкретните поводи, по които ще се дискутира.

Чл.11./1/Заседанията на Съвета се ръководят от Председателя, а в случаите на негово отсъствие – от Заместник-председателя.

/2/ Заседанията са редовни, ако в тях участват повече от половината от членовете му. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.

Чл.12. По решение на Съвета се създават работни групи за обсъждане и решаване на основни въпроси, свързани с превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

Раздел ІІ

Решения

 

Чл.13./1/Решенията на Съвета се приемат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

/2/ При приемане на решения, които касаят сигнализиране на Прокуратурата, отправяне на искания до административни органи за налагане на наказания – административни, дисциплинарни и други, решенията се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове на Съвета.

/3/ Решение за изменение и/или допълнение на настоящия Правилник се приема с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета, след писмено предложение до Председателя чрез Секретаря и подлагането му на обсъждане.

Чл.14. По решение на Съвета могат да присъстват и други лица – представители на институции и организации, които са внесли материали за обсъждане и имат пряко отношение към тях.

Чл.15./1/ За всяко заседание на Съвета се съставя протокол, който се подписва от Председателя и Секретаря.

/2/ Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието, както и приетите решения. Всички писмени материали се публикуват на интернет - страницата на Областна администрация - Перник и се съхраняват при Секретаря.

/3/ Членовете на Съвета получават копие от протокола с приетите решения.

 

ГЛАВА VІ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящия Правилник може да бъде изменен и допълнен по предложение на член на Съвета или организациите, които са го учредили с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете му.

§2. Този правилник се приема в съответствие с Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, приета с Протокол 45.32 на Министерския съвет от 18.11.2009 г.

§3. Правилникът е приет на заседание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност на 07.02.2012 г.

Екип за мониторинг и оценка на Правилника:

 1. Представител на ОД на МВР – Перник
 2. Бойка Павлова – председател на ПТПП
 3. Камелия Ненкова - юрисконсулт - ОА – Перник
 4. А. Кръстанов – представител на НПО
 5. д-р М. Христова – директор на РЗОК
 6. инж. В. Мариянов – директор на РДНСК - Перник

Председател:

инж. Иво Петров - областен управител на област с административен център Перник (.........................)

                                                                                                                                    подпис

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия