Заповед № РД -12 /10.02.2014 г. за промяна на състава на Областен съвет по сигурност

З   А   П   О   В   Е   Д

№ РД-12

10.02.2014 година

   На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.44, ал.4 от Закона за отбрана и въоръжените сили, соглед ефикасното планиране на отбраната на населението, подготовката за работа във военно време на обществени, стопански и други обекти , на пътните и съобщителни комуникации на територията на Област Перник

О П Р Е Д Е Л Я М ,

   Състава на Областния съвет за сигурност :

І. Ръководство:

   1. Председател - арх. Михаил Владимиров Михаилов –Областен управител;

   2. Зам. председател - Кирил Леонов Кирилов – Зам.областен управител;

   3. Секретар - Петко Владов Петков-Гл. специалист ОМП, дирекция „АПОФУС” - ОА;

ІІ. Членове:

1.Зам. областен управител– Област Перник - Галина Радева Никодимова;

2.Директор на дирекция „АПОФУС”-Област Перник - Камелия Руменова Кирилова;

3.Директор на дирекция „АКРРДС”- Област Перник - Елена Богомилова Иванова ;

4.Гл. счетоводител, дирекция „АПОФУС” – Област Перник - Евелина Павлова Филипова;

5.Eксперт „Връзки с обществеността”-Област Перник - Виолета Здравкова Манолова;

6.ВНД директор на Областна дирекция”МВР”-Перник – комисар СтаниславИванов Теофилов;

7.Началник на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” -Перник - комисар Емил Костадинов Марков;

8.Началник Областен военен отдел - подполковник Георги Димитров Иванов;

9.БТК-АД /VIVAKOM/-ръководител група „Кабелен район Кюстендил/Перник”, „Алкател Лусент България- ЕООД - Емил Георгиев Сергиев;

10.Директор на Регионална здравна инспекция-Перник - д-р Нина Георгиева Стаменова;

11. Управител на „РЦСМП”-Перник - д-р Юлия Димитрова Такова;

12. Управител на „ВиК” ООД-Перник - инж. Камен Митков Каменов;

13. Директор на ”РЗОК”- Перник - д-р Магдалена Христова Иванова;

14. Директор „Областна пощенска станция”-Перник - Мирослав Иванов Стоицев;

15. Директор на „Областно пътно управление”-Перник - инж. Румен Найденов Сачански;

16. Ръководител звено ХТР-Перник при „Напоителни системи” – клон Струма - Места - Моника Иванова Милошова;

17.Управител на „Геозащита”ЕООД-Перник - инж.Стоянка Костадинова Карадинкова;

18. Началник на РИО при МОМН –Перник - инж.Ваня Ангелова Коконова;

19.Директор „Областен съвет на Българския червен кръст”-Перник - Наталия Йорданова Минева;

20. Директор на „РИОСВ”-Перник - Аделина Спасова Стоянова;

21. Директор областна дирекция „Безопасност на храните” – Перник - д-р Татяна Костадинова Вангелова;

22. Ръководител обособено регионално звено „ЕиП”-Перник, „Чез”- Разпределение – България АД - инж.Петър Александров Нецов;

23. Началник отдел ТЗ „ГРАО”-Перник - Катя Боянова Панова;

24.Ръководител „МЕПР”-Перник, ЕСО-ЕАД-МЕР-София област - инж. Асен Владимиров Асенов;

25.Елена Николова Крумова-Стоилова-Председател на Окръжен съд-Перник;

26.Пламен Василев Найденов-Окръжен прокурор-Перник;

27.Юлиян Стоилов Димитров-Директор на Окръжна следствена служба-Перник;

28.Георги Маноилов Георгиев-Директор на Областна дирекция„Земеделие”- Перник;

29.И.Д. Директор на дирекция „Автомобилна администрация – Перник” –инж. Васил Илиев Палавров.

30. Директор на териториална дирекция „Национална сигурност” – Перник - Красимир Григоров Костадинов;

ІІІ.Състав на оперативно - техническата група:

   1.инж. Румен Петров Рангелов- инспектор защита на населението в ОУ ПБЗН

   2.Марио Александров Манов – изпълнител- шофьор в дирекция „АКРРДС”- Област Перник;

ІV. Състав на свързочната група:

   Комплектова се от длъжностни лица сектор „КИС” – ОД „МВР”- Перник, с началник на сектора – Милети Василев Стефанов.

   С настоящата заповед, отменям Заповед №ОМП-3 от 11.01.2013г. и Заповед № ОМП-5 от 05.09.2013г.

   Заповедта да бъде сведена до знанието на включените в нея длъжностни лица, за сведение и изпълнение.

 

АРХ. МИХАИЛ МИХАЙЛОВ

Областен управител на област Перник

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия