ЗАПОВЕД № РД-21, 06.02.2012г. за определяне на състава на Областен съвет по земеделие и гори

ЗАПОВЕД

№ РД-21

Перник, 06.02.2012г.

 

На основание чл.32, ал.1, във връзка с чл.31, ал.1, т.1 от Закона за администрацията и чл.7, ал.2 от Устройствения правилник на Областните администрации, с цел актуализация състава на Областен съвет по земеделие и гори

ОПРЕДЕЛЯМ

Областен съвет по земеделие и гори в състав: 

Председател:

Радослав Йорданов – Заместник-областен управител на Област Перник;

Секретар:

Борислав Драгомиров – Младши експерт в дирекция “АКРРДС”, Областна администрация – Перник; 

Членове: 

Радослав Радославов – Директор на ОД “Земеделие” гр.Перник;

Анна Цветкова – Главен секретар на ОД “Земеделие” гр.Перник;

Йорданка Александрова - Директор на ДФ “Земеделие” гр.Перник;

Ирена Топалова – Началник сектор към Национална служба за съвети в земеделието гр.Перник;

Лъчезар Богоев – Началник на сектор ,,РК” гр. Перник;

Елза Драгомирова – Директор на ОД “Безопасност на храните” гр.Перник;

Силва Маркова – Главен експерт към Югозападен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност гр.Перник;

Георги Казаков – Началник на Контролно-техническа инспекция гр.Перник;

Здравчо Тодоров – Директор на Регионална дирекция по горите гр.Кюстендил;

инж. Светослав Петров – Директор на "Югозападно държавно предприятие" - Благоевград;

Даниела Георгиева – Директор на ПГСС “Н.Й. Вапцаров”, Брезник;

Моника Милошова – Началник на район “Напоителни системи-Перник” към клон           “Струма-Места”;

Теменужка Дангулева – Старши инспектор към “Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол”, ТЗ Югозападна България;

Сашка Дамянова – Директор на  Държавно ловно стопанство “Витошко - Студена”, с. Кладница, област Перник;

Ина Тодорова – Изпълнителен директор на потенциална МИГ Радомир, Ковачевци;

Йонко Йонков – Председател на управителния съвет на потенциална МИГ Брезник, Трън;

Венцислав Каймаканов – Председател на асоциацията на картофопроизводителите;

Венцислав Евгениев - Председател на Земеделски професионален съюз гр.Перник;

Камелия Ненкова - младши юрисконсулт в дирекция “АКРРДС”, Областна администрация – Перник.

Настоящата заповед отменя Заповед № РД-22/11.04.2012г.

Копие от настоящата заповед да бъде връчена на всички членове на съвета за сведение и изпълнение.

инж. ИВО ПЕТРОВ

Областен управител на област с административен център - Перник

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия