Достъп до обществена информация

/assets/baneri/download-pdf.png Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Областна администрация на област с административен център Перник
/assets/baneri/download-pdf.png Вътрешни правила за работа с класифицирана информация


ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Ако желаете да получите достъп до обществена информация трябва да заявите това.

Подаването и приемането на писмено заявление за достъп до обществена информация в ОА Перник се осъществява по следните начини:

1. По пощата на адрес: 2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б;

2. „На ръка” в Звеното за административно обслужване в ОА Перник /партерен етаж/;

3.  На факс: 076 / 64 99 14;

или oblast@pk.government.bg

Заявлението за достъп до обществена информация следва да съдържа:

1. Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2. Описание на исканата информация;

3. Предпочитаната форма за предоставяне на достъпа до исканата обществена информация – преглед на информацията – оригинал или копие, устна справка, копия на хартиен носител, копия на електронен носител;

4. Адрес за кореспонденция със заявителя.

Устно запитване за достъп до информацията се приема в ЗАО, като за целта се съставя протокол от служителя, обслужващ ЗАО;

Протоколът съдържа всички реквизити на заявлението за достъп до обществена информация и се подписва от заявителя и служителя, съставил протокола. Същият се завежда в електронната документно-оборотна система на администрацията по надлежния ред, съгласно Правилника за документооборота в ОА Перник.

Заявленията за достъп до обществена информация, получени по пощата, “на ръка”, по факс или по електронната поща се регистрират от служителите, обслужващи ЗАО по надлежния ред, съгласно Правилника за документооборота в ОА Перник и Вътрешните правила за административно обслужване на ОА Перник.

Движението и резолирането на заявленията за достъп до обществена информация се извършва по общия ред, съгласно Правилник за документооброта в ОА Перник и Вътрешните правила за административно обслужване на ОА Перник.

Разглеждането на постъпилите заявления е до 14 дни от регистрирането им в ЗАО.

Възможно е удължаване на срока в предвидените от закона случаи.

Решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на обществена информация, както и за предоставяне на частичен достъп до исканата обществена информация по смисъла на чл. 28 ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация взема от Областния управител.

 Предоставянето на частичен достъп до исканата от заявителя обществена информация може да бъде под формата на:

1. Предоставяне на информация по част от исканията в заявлението;

2. Предоставяне на целия носител на информацията със заличени полета, съдържащи информация, достъпът до която е ограничен.

Достъпът до обществена информация се предоставя на заявителя след заплащане на определените разходи /посочени в решението/ и представяне на платежен документ.

Плащането се извършва по банков път, по сметка на ОА Перник, посочена в решението за предоставяне на обществена информация.

Предоставянето на информацията се заплаща при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от Министъра на финансите, като те не могат да надвишават материалните разходи за предоставянето на информацията.

Директорите на дирекции водят досие на всяко резолирано до тях заявление за достъп до обществена информация.

За помещение за преглед на информацията – оригинал или копие, се ползва Заседателна зала в ОА Перник.

Преглед на информацията се извършва в присъствието на Директора дирекция, до когото е резолирано съответното заявление и юрисконсулт от администрацията.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Областна администрация – Перник за 2015г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Областна администрация – Перник за 2014г.


Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия