Решение на Комисията по заетост от заседание, проведено на 07.05.2013г.

Участниците в заседанието на комисията приеха представените от Д”БТ” Перник 3 /три/ броя проекти по НП ”От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2013г., като одобрява за финансиране и трите проекта, съгласно „Регистър R1 на подадените проектите” и протокол № 3/ 29.04.2013г. (формуляр В8) и ги предлага за окончателно одобрение за финансиране - от Агенция по заетостта.

 
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия