ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

 

Раздел I

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл. 1. Правилникът урежда устройството и дейността на Комисията по заетост към областния съвет за регионално развитие.

чл. 2. Комисията по заетостта е консултативен орган на Областния управител за изпълнение на функциите и задачите, определени в Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

 

Раздел II

 СТРУКТУРА  И ФУНКЦИИ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ

 

чл.3 /1/ Изм. Председател на Комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие е Областния управител или  упълномощен от него представител на областна администрация, а нейни членове са представители на:

  областната администрация и на общините на територията на областта;

  териториалните поделения на Агенцията по заетост;

  министерства и други държавни институции;

  областните структури  на представителните организации на работодателите и представителните организации на работниците и служителите;

  отраслови и браншови организации;

  юридически лица с нестопанска цел в региона, чиято дейност е свързана с проблемите на заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация;

  регионални дирекции за социално подпомагане;

други териториални структури.

/2/ Председателят на Комисията може да кани на заседанията и други физически и юридически лица, представители на граждански сдружения и неправителствени организации, имащи отношение към дейността на комисията

чл. 4. При осъществяване на дейността си Комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие се съобразява с приоритетите на Националния план за икономическо развитие, Националния план за регионално развитие, Националния план за действие по заетостта, Областния план за регионално развитие и общинските стратегии и планове за развитие.

чл. 5. /1/ Комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие подпомага Областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация на регионално равнище.

/2/ Комисията по заетостта:

1.Разглежда, обсъжда, анализира социално-икономическото състояние на региона или отделните общини; състоянието и проблемите на регионалния и местния трудов пазар

2.Определя  приоритетите на регионалната политика по заетостта и разработва регионални програми по заетост;

3.Осигурява условия за провеждане на регионална политика по заетостта в съответствие с регионалните и националните приоритети;

4.Обсъжда проекти по регионални програми за заетост в срок до един месец от представянето им и ги внася за утърждаване и финансиране от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта и/или от други министерства и ведомства и донорски организации;

чл. 6. Ежегодно с определяне на приоритетите на държавната политика по заетостта и утвърждаване на Национален план за действие по заетостта, Комисията приема приоритети и план за дейността си.

чл. 7. При изпълнение на дейността си членовете на Комисията получават информация за законовото статукво и промените и имат право на достъп до информация, засягаща обсъжданите въпроси по заетостта при спазване на разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация, Закона за статистиката и изискванията за опазване на служебна тайна.

 

Раздел III

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ

чл. 8. Председателят на Комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие:

1.Приема предложения за дневен ред, определя дневния ред, свиква и ръководи заседанията на Комисията;

2.Представя за одобрение в областния съвет за регионално развитие плана за дейността на Комисията по заетостта и годишния отчет за неговото изпълнение;

3.Организира научното, експертното и информационно осигуряване на дейността на Комисията;

4.Организира контрол по изпълнението на решенията на Комисията.

чл. 9. Членовете на Комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие:

1.Участват лично в заседанията на Комисията, а по изключение определят свои упълномощени представители;

2.Подготвят становища на ведомствата и общините, които представляват по обсъжданите от Комисията въпроси;

3.Внасят за обсъждане в съвета предложения свързани с провеждането на регионалната и държавна политика по заетостта

чл. 10. Организационно-техническото обслужване на Комисията към  областния съвет за регионално развитие се извършва при условията и по реда на Правилника за организацията и дейността на Съвета за регионално развитие към Министерския съвет и на областните съвети за регионално развитие.

чл. 11. /1/ Комисията по заетостта провежда заседанията си, съгласно приета годишна програма, но не по-малко от четири заседания за една календарна година.

/2/ Изм. Дневният ред и материалите за заседанията се подготвят от секретаря на Комисията и се изпращат на членовете на Комисията най-късно 5/пет/ дни преди дата на заседанието. При невъзможност материалите да бъдат предоставени в  петдневния срок, се предоставят и разглеждат  на заседанието.

/3/ Нова. Дейността на председателя на комисията по заетостта се подпомага от секретар. Секретар на комисията е директора на регионална дирекция „Бюро по труда” - Перник.

/4/ Заседанията на Комисията са редовни, ако в тях участват повече от половината от членовете.

/5/ За всяко заседание на Комисията се съставя протокол, който се подписва от председателя и от секретаря. Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието и приетите решения.

чл. 12. Решенията на  Комисията се приемат с явно гласуване и с мнозинство от повече от половината присъстващи членове на съвета.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

1. Този правилник се изготвя на основание решение на Областния съвет за регионално развитие -  Протокол № 8/07.03.2002 г.

2. Правилникът влиза в сила от деня на приемането му от Областния съвет за регионално развитие, съгласно чл. 9, ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта.

3. Нов. Промените в този правилник влизат в сила от деня на приемането им от Областния съвет за регионално развитие, съгласно чл. 9, ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта – Протокол №2 от 2010 г. от заседание на Областния съвет за развитие.

Екип за мониторинг на Правилника:

Иванка Василева -  главен експерт „Регионално развитие” в дирекция „АКРРДС”-секретар на съвета

Бойка Александрова - И.Д . „ ДБТ „ Бюро по труда”  , гр. Перник

Красимира Василева - гл.  експерт РДСП , Перник

Наташа Ангелова  - председател на КНСБ, Перник

Председател:

Радослав Людмилов Йорданов – Заместник областен управител на област с административен център - Перник (.....................)

                                                                                                                                                                                                подпис

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия